حل مرحله 861 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 861 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 861 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از مناسبات اسلامی -> عیدفطر
افقی 1 کنایه از درآمد کم اما مداوم -> ابباریکه
افقی 2 مادر ورزش‌ها -> دو
افقی 2 بزرگان -> روسا
افقی 2 ابزار اضافه لازم -> یدکی
افقی 2 نت ششم -> لا
افقی 3 طعم -> مزه
افقی 3 ننر -> لوس
افقی 3 گردش بعید -> دور
افقی 3 عشق بیگانه -> لاو
افقی 4 دستگاه فشار -> پرس
افقی 4 مهد دلیران -> ایران
افقی 4 خورش جمعیت -> غوغا
افقی 5 بیماری ناشی از کمبود ویتامین «ب» -> پلاگر
افقی 5 دریا -> بحر
افقی 5 زنگ کاروان -> درا
افقی 6 الفت -> انس
افقی 6 تکرار حرف -> قق
افقی 6 واحد پول تونگا -> پاانگا
افقی 7 جوی خون -> رگ
افقی 7 میدان جنگ -> مصاف
افقی 7 خزنده خوش خط و خال -> مار
افقی 7 پشته خاک -> تل
افقی 8 کتابی تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب -> باکاروانحله
افقی 9 کلمه پرسشی -> چی
افقی 9 مادربزرگ -> ننه
افقی 9 نمایشنامه شکسپیر -> هملت
افقی 9 گلر سابق چلسی -> چک
افقی 10 طایفه‌ای از ترکمن‌ها -> اتابای
افقی 10 سفید ترکی -> اق
افقی 10 موی گوسفند -> پشم
افقی 11 جمع مدینه -> مدن
افقی 11 فلز پرمصرف -> اهن
افقی 11 فرار و شکست خوردن -> هزیمت
افقی 12 برابر و مقابل -> قبال
افقی 12 غذای فاسد خورده -> مسموم
افقی 12 خالص -> ناب
افقی 13 رنگ -> لون
افقی 13 تنگ‌چشمی -> خست
افقی 13 سالخورده -> پیر
افقی 13 شیوه رفتار -> منش
افقی 14 حرف ندا -> ای
افقی 14 لولای پا -> زانو
افقی 14 محکم -> اکید
افقی 14 ماه سرد -> دی
افقی 15 فنی در کشتی -> بارانداز
افقی 15 اسطوره‌ها -> اساطیر
عمودی 1 فنا -> عدم
عمودی 1 دریده -> پاره
عمودی 1 دگرگونی سیاسی -> انقلاب
عمودی 2 سریع‌ترین جانور خشکی -> یوزپلنگ
عمودی 2 گفتگوی اینترنتی -> چت
عمودی 2 معطر -> بویا
عمودی 3 وحشت -> هراس
عمودی 3 به صورت پیوسته -> بیامان
عمودی 4 شکوه -> فر
عمودی 4 حیوان وفادار -> سگ
عمودی 4 صدای گاو -> ما
عمودی 4 جانشین -> بدل
عمودی 4 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 5 ضلع بزرگ مستطیل -> طول
عمودی 5 شادمانی بسیار -> رقصکنان
عمودی 5 رئیس ایل -> خان
عمودی 6 بی‌آبرو -> رسوا
عمودی 6 شاعر قصیده‌سرای عهد قاجاریه -> قاانی
عمودی 6 تکیه‌گاه -> مسند
عمودی 7 گزند و صدمه -> اسیب
عمودی 7 جاه و شوکت -> فره
عمودی 7 کمربند فرضی زمین -> استوا
عمودی 8 زیر قرآنی ->
عمودی 8 درک -> رحل
عمودی 9 مقابل خفته -> بیدار
عمودی 9 قمر زمین -> ماه
عمودی 9 کودک تازه راه افتاده -> نوپا
عمودی 10 نشانه فقدان -> بدون
عمودی 10 جوراب نازک -> پانما
عمودی 10 سنگ طلق -> میکا
عمودی 11 واحدی در مساحت -> اکر
عمودی 11 رشته‌ای در ژیمناستیک -> دارحلقه
عمودی 11 نخ تابیده -> ریس
عمودی 12 شهر زیارتی -> ری
عمودی 12 سخن فسیح و استوار -> غرا
عمودی 12 پارچه کهنه -> لت
عمودی 12 همسر مرد -> زن
عمودی 12 بله روسی -> دا
عمودی 13 تیم فوتبال اسپانیایی -> لوانته
عمودی 13 پیغام -> پیام
عمودی 14 پرنده‌ای از تیره زاغ‌ها -> کلاغ
عمودی 14 مظهر زیبایی طبیعت -> گل
عمودی 14 تردستی -> چشمبندی
عمودی 15 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 15 فلسفه -> حکمت
عمودی 15 غذای نوزاد -> شیر