حل مرحله 857 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 857 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 857 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تکبر -> فخر
افقی 1 تاکنون -> هنوز
افقی 1 گمان -> احتمال
افقی 2 عنصر استخوان -> کلسیم
افقی 2 زیبا -> جمیل
افقی 2 شن نرم -> ماسه
افقی 3 خوابیده -> نایم
افقی 3 ضرباهنگ -> ریتم
افقی 3 ساز شاکی -> نی
افقی 4 جوی خون -> رگ
افقی 4 پوشاننده -> ساتر
افقی 4 بچه بهانه‌گیر -> لجوج
افقی 4 قلعه -> دژ
افقی 5 پنج ترکی -> بش
افقی 5 مشهور و بنام -> نامی
افقی 5 ایالتی در هندوستان -> اسام
افقی 6 زشت و بدمنظر -> کریه
افقی 6 زن -> عیال
افقی 6 نگهبان چماق به دست -> یساول
افقی 7 نابینا -> کور
افقی 7 انگور سیاه خشکیده -> مویز
افقی 7 خانه کوچک چوبی میان جنگل -> کلبه
افقی 8 صنم -> بت
افقی 8 ملح -> نمک
افقی 8 اسرار -> رموز
افقی 8 حرف گزینش -> یا
افقی 9 پهلوان -> یل
افقی 9 پوست درخت خرما -> لیف
افقی 9 دردناک -> الیم
افقی 9 گونه -> لپ
افقی 10 خوشگوار -> مهنا
افقی 10 شکاف سر قلم -> فاق
افقی 10 کج و ناراست -> اریب
افقی 11 دسته موی جلوی پیشانی -> زلف
افقی 11 سید -> میر
افقی 11 کاسنی -> هندبا
افقی 12 زیر پا مانده -> له
افقی 12 تفاوت -> فرق
افقی 12 خونبها -> دیه
افقی 12 روزهای زندگی -> ایام
افقی 13 غربال -> الک
افقی 13 دانه‌های ریز که روی پوست به وجود می‌آید -> جوش
افقی 13 سرما -> برد
افقی 13 از القاب اشرافی اروپا -> لرد
افقی 14 میوه خام -> نارس
افقی 14 فوری -> انی
افقی 14 رود مرزی -> ارس
افقی 14 ناشنوا -> کر
افقی 15 بهبود یافتن زخم -> التیام
افقی 15 مزه ترش و شیرین -> ملس
افقی 15 وجود داشتن -> بودن
عمودی 1 اندیشمند -> فکور
عمودی 1 سگ تازی -> کلب
عمودی 1 «پله پله تا ملاقات خدا» در باب زندگی و اندیشه‌های او نوشته شده است -> مولانا
عمودی 2 دیوانه -> خل
عمودی 2 آتش‌پرست -> گبر
عمودی 2 بیابان -> تیه
عمودی 2 ماه نو -> هلال
عمودی 3 طناب -> رسن
عمودی 3 خوش‌پوش -> شیک
عمودی 3 جانشین عینک -> لنز
عمودی 3 قطعه زمین -> کرت
عمودی 4 نومیدی -> یاس
عمودی 4 قوم آتیلا -> هون
عمودی 4 هزار تازی -> الف
عمودی 4 عدد ماه -> سی
عمودی 5 کیسه زر -> همیان
عمودی 5 فال -> رمل
عمودی 5 گشایش در کاری -> فرج
عمودی 6 جنس و کالا -> متاع
عمودی 6 پایتخت اوکراین -> کیف
عمودی 6 استواری و ثبات -> قوام
عمودی 7 سوسن کوهی -> وج
عمودی 7 پارچه پوسیده -> رمیم
عمودی 7 رنگ و لون -> فام
عمودی 7 ماسه نرم -> شن
عمودی 8 سی و نهمین سوره قرآن -> زمر
عمودی 8 کمک کننده -> یاور
عمودی 8 بند -> قید
عمودی 8 دریا -> یم
عمودی 9 سال ترکی -> ییل
عمودی 9 پایتخت پرو -> لیما
عمودی 9 شک و گمان -> ریب
عمودی 10 پناه بردن -> التجا
عمودی 10 خالق «نانا» -> زولا
عمودی 10 بیم و ترس -> هراس
عمودی 11 کلیم‌الله -> موسی
عمودی 11 به کرمان نبرید -> زیره
عمودی 11 مروارید -> در
عمودی 12 زمینه -> تم
عمودی 12 بندر استان هرمزگان -> جاسک
عمودی 12 مرغ دندان -> مینا
عمودی 12 دشنام -> سب
عمودی 13 اسباب زندگی -> مان
عمودی 13 کشوری آفریقایی با مرکزیت باماکو -> مالی
عمودی 13 جانشین -> بدیل
عمودی 14 ترشی آزمایشگاهی -> اسید
عمودی 14 دردسر -> وبال
عمودی 14 شماره کالا -> بارکد
عمودی 15 زیر پا مانده -> له
عمودی 15 شبنم -> ژاله
عمودی 15 این سبک به معنای مفهوم فرا تجددگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی است -> پسامدرن