حل مرحله 855 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 855 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 855 جدولانه کلاسیک

افقی 1 اندیشه -> فکر
افقی 1 از مرگ نجات یافتن، زنده ماندن -> جانبهدربردن
افقی 2 پایتخت قطر -> دوحه
افقی 2 فریاد تشویق -> هورا
افقی 2 نیشکر، ریشه واژه خوزستان -> خوز
افقی 3 زمانی مرکز اسماعیلیان بود -> الموت
افقی 3 از شهرهای بلغارستان -> بورگاس
افقی 3 پشت سر -> پس
افقی 4 برهنه -> رت
افقی 4 پسوند مکان -> کده
افقی 4 بدهی -> وام
افقی 4 پول خرد انگلیس -> پنی
افقی 5 اسب بارکش -> یابو
افقی 5 واحد طول -> متر
افقی 5 چشم روشنی -> کادو
افقی 6 حرف نازی‌ها -> اس
افقی 6 رشته‌ای در شنا -> شیرجه
افقی 6 صاید -> دامی
افقی 7 اراده قوی -> همت
افقی 7 سریع‌السیر -> تندرو
افقی 7 نام دخترانه -> فریبا
افقی 8 کرجی و قایق -> زورق
افقی 8 امر به گفتن -> گو
افقی 8 ناشنوا -> صم
افقی 8 شهری در فرانسه -> وزول
افقی 9 سپرده -> امانت
افقی 9 دست کم -> لااقل
افقی 9 گوسفند قربانی -> هدی
افقی 10 ریز نمرات -> بارم
افقی 10 از روی سرگرمی -> تفننی
افقی 10 گرداگرد لب و دهان -> نس
افقی 11 مبدا تاریخ مسلمانان -> هجرت
افقی 11 دستور -> امر
افقی 11 شتابزده -> عجول
افقی 12 صدای افسوس -> وای
افقی 12 جانشین -> بدل
افقی 12 قیمت -> بها
افقی 12 علامت جمع -> ها
افقی 13 بزرگ -> گت
افقی 13 نخستین بار در آنجا وحی بر پیامبر نازل شد -> غارحرا
افقی 13 فاکس -> نمابر
افقی 14 جمع منت -> منن
افقی 14 نیست شونده -> فانی
افقی 14 بازار بی رونق -> کساد
افقی 15 از آثار دیدنی نیشابور -> ارامگاهخیام
افقی 15 کتابی از دافنه دوموریه -> انا
عمودی 1 قربانی -> فدا
عمودی 1 داستانی از مارک تواین -> شاهزادهوگدا
عمودی 2 وسیله خنک کننده -> کولر
عمودی 2 زهرها -> سموم
عمودی 2 نشانه جمعی در آخر واژه‌ها -> جات
عمودی 3 گلر سابق تیم ملی -> رحمتی
عمودی 3 حمل و نقل -> ترابری
عمودی 3 صدای گاو -> ما
عمودی 4 خدای درویش -> هو
عمودی 4 غذای ساده -> اش
عمودی 4 کاریز -> قنات
عمودی 4 گوسفند -> غنم
عمودی 5 دو مصراع از یک شعر با معنای مستقل -> تکبیت
عمودی 5 نوعی شیرینی -> تر
عمودی 5 فریاد -> بانگ
عمودی 6 سودای ناله -> اه
عمودی 6 مزور -> دورنگ
عمودی 6 زیباترین واژه -> مادر
عمودی 7 نوعی تب -> نوبه
عمودی 7 سرگرمی آموزنده -> جدول
عمودی 7 روانداز شب -> ملحفه
عمودی 8 امر به رفتن -> برو
عمودی 8 بعد از شهریور -> مهر
عمودی 8 داروی بیهوشی -> اتر
عمودی 8 اندوه و گمان -> راخ
عمودی 9 فرشته آویخته شده در چاه بابل -> هاروت
عمودی 9 وصف کننده -> وصاف
عمودی 9 بنیانگذار -> بانی
عمودی 10 محافظین ویژه -> گارد
عمودی 10 روسری -> مقنعه
عمودی 10 حرف انتخاب -> یا
عمودی 11 سنگ مرمر -> رخام
عمودی 11 کلام تنفر -> اف
عمودی 11 شهری در اصفهان -> لنجان
عمودی 12 ماچ -> بوس
عمودی 12 خجالتی -> کمرو
عمودی 12 شمای بیگانه -> یو
عمودی 12 به اندازه -> مک
عمودی 13 گل سرخ -> رز
عمودی 13 مربوط به فصل خزان -> پاییزه
عمودی 13 پایتخت تبت -> لهاسا
عمودی 14 اندرز -> پند
عمودی 14 حضور داشتن -> بودن
عمودی 14 ماه پاییزی -> ابان
عمودی 15 مکتب ملیت پرستی -> ناسیونالیسم
عمودی 15 خرقه -> ردا