حل مرحله 852 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 852 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 852 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کرایه خانه -> اجارهبها
افقی 1 جانوری که تغییر شکل یافته -> دگردیس
افقی 2 بازی نهایی -> فینال
افقی 2 پول چین -> یوان
افقی 2 سفره غذا -> خوان
افقی 3 لمس کردن -> سودن
افقی 3 از شهرهای سیستان و بلوچستان -> سراوان
افقی 3 ساز کلیسا -> ارگ
افقی 4 طریق کوتاه -> ره
افقی 4 چوبه اعدام -> دار
افقی 4 نقش هنری -> رل
افقی 4 نژاد اروپایی -> اسلاو
افقی 5 متبسم -> خندان
افقی 5 سند -> مدرک
افقی 5 سایه‌گاه -> نش
افقی 6 رب‌النوع زمین -> هرا
افقی 6 نامعلوم و پیچیده -> مبهم
افقی 6 خورشیدگرفتگی -> کسوف
افقی 7 واحد پول چین -> یوان
افقی 7 کمربند زمین -> استوا
افقی 7 پایتخت اتریش -> وین
افقی 8 راه و جاده -> مسیر
افقی 8 دستگاه نمایش -> کنتور
افقی 8 تحیت -> سلام
افقی 9 مقیاس اندازه‌گیری -> یکا
افقی 9 بدهکار -> مدیون
افقی 9 پایتخت روسیه -> مسکو
افقی 10 خوش قد و قامت -> رعنا
افقی 10 سوار بر اسب -> راکب
افقی 10 عقب و پشت سر -> ورا
افقی 11 علامت مفعولی -> را
افقی 11 شتر بی‌کوهان -> لاما
افقی 11 خیال و تصور -> پندار
افقی 12 حوادث -> وقایع
افقی 12 لخت و برهنه -> رت
افقی 12 آش برنج -> شله
افقی 12 ماه سرد -> دی
افقی 13 رنگ و لون -> فام
افقی 13 سالم بودن -> تندرست
افقی 13 گردن‌کش -> مارد
افقی 14 نشان و مدال -> وسام
افقی 14 بسیار بخشنده -> وهاب
افقی 14 دوستان صمیمی -> یاران
افقی 15 آبرود -> نیلوفر
افقی 15 شبکه‌بندی -> کانالیزه
عمودی 1 دلتنگ و پژمرده -> افسرده
عمودی 1 بلندگو -> میکروفون
عمودی 2 سیماب -> جیوه
عمودی 2 خود را به خطر انداختن -> ریسک
عمودی 2 رییس دربار -> اقاسی
عمودی 3 قطب مثبت باطری -> اند
عمودی 3 تخم ماهی -> خاویار
عمودی 3 آرزوها -> امال
عمودی 4 دور کردن از پیش خود -> راندن
عمودی 4 علوفه گاو -> ار
عمودی 4 امام اول شیعیان -> علی
عمودی 4 زینت رو -> مو
عمودی 5 دانه خوشبو -> هل
عمودی 5 مشک خالص -> ادمن
عمودی 5 بلندنظری -> مناعت
عمودی 6 تشنه‌فریب -> سراب
عمودی 6 از کلمات پرسشی -> کدام
عمودی 6 از شهرهای مازندران -> نور
عمودی 7 آتش -> هیر
عمودی 7 پنهانی -> نهانی
عمودی 7 کنجد کوبیده -> ارده
عمودی 8 حاصل فرو ریختن دیوار -> اوار
عمودی 8 پوشیده -> مستور
عمودی 8 پارچه تبلیغاتی -> تراک
عمودی 9 زادگاه انیشتین -> اولم
عمودی 9 تنظیم موتور -> توناپ
عمودی 9 سرزمین بلقیس -> سبا
عمودی 10 از کوه‌های مهم کشور -> دنا
عمودی 10 آرایش صحنه نمایش -> دکور
عمودی 10 معبد یهودیان -> کنشت
عمودی 11 کوتاه و ناقص -> نارسا
عمودی 11 تبدیل کننده -> مبدل
عمودی 11 حرف تردید -> یا
عمودی 12 چهره -> رخ
عمودی 12 صندلی سنگی -> سکو
عمودی 12 چاشنی سالاد -> سس
عمودی 12 سستی و سهل‌انگاری -> اهمال
عمودی 13 تسمه چرمی -> دوال
عمودی 13 توده شناور -> فولکور
عمودی 13 تصدیق انگلیسی -> اری
عمودی 14 دوستان -> یاران
عمودی 14 کمک‌رسان -> یاور
عمودی 14 بلند و کشیده -> دراز
عمودی 15 از اثرهای معروف سیاوش کسرائی -> سنگوشبنم
عمودی 15 خارپشت استرالیایی -> اکیدنه