حل مرحله 851 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 851 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 851 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کار خود را به خدا واگذاشتن -> توکل
افقی 1 انسانی که هیچ قانونی برای خود قائل نیست -> لاقید
افقی 1 از اجزای مانتو -> دکمه
افقی 2 دراز -> بلند
افقی 2 بگوی قرآنی -> قل
افقی 2 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 2 سختی -> رنج
افقی 3 گزنده دریایی -> مارماهی
افقی 3 از حبوبات -> ماش
افقی 4 بیرق -> لوا
افقی 4 بیماری -> دا
افقی 4 فرهمندی -> کاریزما
افقی 5 گوشه فوتبالی -> کرنر
افقی 5 ابر نزدیک به زمین -> مه
افقی 5 بیماری بسیار خطرناک -> وبا
افقی 5 تلاش و کوشش -> همت
افقی 6 والی -> استاندار
افقی 6 گونه -> لپ
افقی 6 حرص و طمع -> از
افقی 7 نهنگ -> وال
افقی 7 سودمند -> مفید
افقی 7 از رودهای مرزی -> اترک
افقی 8 نت مخمور -> فا
افقی 8 ساز تیره -> تار
افقی 8 ابریشم پست -> لاس
افقی 8 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 9 عکس گرفتن از خود -> سلفی
افقی 9 سازی است سه گوشه که تارهای آن در طول نامساویند و با دو دست نواخته شود -> هارپ
افقی 9 جور و بیداد -> ستم
افقی 10 گوشت ترک -> ات
افقی 10 صفحه اینترنتی -> وب
افقی 10 ضدیت و دوگانگی -> پارادوکس
افقی 11 سنگسار کردن -> رجم
افقی 11 میوه تلفنی -> الو
افقی 11 مرطوب -> تر
افقی 11 تیرانداز -> رامی
افقی 12 فال قرآنی -> استخاره
افقی 12 نام قدیم اصفهان -> جی
افقی 12 لطیف و ملایم -> نرم
افقی 13 میوه‌ای تابستانی -> توت
افقی 13 هر گونه عمل کشنده -> انتحاری
افقی 14 نوعی شلوار -> جین
افقی 14 پایتخت فراری -> رم
افقی 14 مروارید -> در
افقی 14 از اشکال هندسی -> لوزی
افقی 15 بی‌پیرایه -> ساده
افقی 15 کیسه زر -> همیان
افقی 15 پیرو دین موسی -> یهود
عمودی 1 خدعه -> کلک
عمودی 1 دهانه اسب -> افسار
عمودی 1 پلیدی -> رجس
عمودی 2 صفحه اینترنتی -> وب
عمودی 2 پشت سر -> ورا
عمودی 2 پناه بردن -> التجا
عمودی 2 حرف انتخاب -> یا
عمودی 3 ببر فرانسه -> کلمانسو
عمودی 3 با دلیل و منطق و از روی سند و نوشته -> مستند
عمودی 4 رود روسیه -> لنا
عمودی 4 نوعی ماشین چاپ -> رتاتیو
عمودی 4 درون چیزی -> تو
عمودی 5 الم -> درد
عمودی 5 از حروف شرط -> الا
عمودی 5 جهت غرب -> باختر
عمودی 6 ملجا -> مامن
عمودی 6 طریق شاعرانه -> ره
عمودی 6 خم کاغذ -> لا
عمودی 6 شب تاب شاعرانه -> مه
عمودی 7 سید -> اقا
عمودی 7 نابودی -> هدم
عمودی 7 از آن طرف، نام قاره‌ای است -> اپورا
عمودی 8 ناحیه سینما فرهنگ در تهران -> قلهک
عمودی 8 بهتان زدن -> افترا
عمودی 8 اهل دومین کشور پرجمعیت جهان -> هندی
عمودی 9 کمک رسانیدن -> یاوری
عمودی 9 دور افتاده -> پرت
عمودی 9 دیوار بلند -> ترا
عمودی 10 راندن مزاحم -> دک
عمودی 10 از چاشنی‌ها -> رب
عمودی 10 فواد -> دل
عمودی 10 برتری داشتن -> ارجح
عمودی 11 آرزوها -> امیال
عمودی 11 شیر عرب -> اسد
عمودی 11 موی گردن شیر و اسب -> یال
عمودی 12 از حروف اضافه -> از
عمودی 12 کاشف میکروب -> پاستور
عمودی 12 فلز چهره -> روی
عمودی 13 عشوه -> کرشمه
عمودی 13 سیستم ماشینی -> مکانیزه
عمودی 14 سه کیلو -> من
عمودی 14 بنا و ساختمان -> امارت
عمودی 14 افسانه و داستان -> سمر
عمودی 14 ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 15 سیلاب -> هجا
عمودی 15 پالایش نفس -> تزکیه
عمودی 15 از کشورهای گرفتار جنگ -> یمن