جواب مرحله 282 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 282 جدولانه یک

جواب مرحله 282 جدولانه یک

آب حیات -> آب سکندر
اثر روسو -> نامه هایی از کوهستان
اثر علی شریعتی -> بامخاطبه ای آشنا
از سازهای زهی -> سه تار
از مرکبات -> بالنگ
استوار -> راسخ
اگر چه -> هر چند
انداخته شده -> ملقی
اندک و بسیاری -> کمابیش
انسان -> بشر
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بازرس -> مفتش
بازیگر فیلم آب و آتش -> رزیتا غفاری
بالندگی -> نمو
بچه آدم -> فرزند
بدون رنج بدست آمده -> باد آورده
برجستگی سوهان -> آج
بزرگی و سروری -> کیایی
به عقب برگشتن -> قهقرا
بی تعارف و تکلف -> خودمانی
بیم -> هراس
پاره ای زمین -> خطه
پاک از گناه -> بری
پاکتر -> ازکی
پاکدامن -> عفیف
پایان نامه -> تز
پایین -> زیر
پرنده افسانه ای خوش آواز -> ققنوس
پوشش -> لفافه
پیام کوتاه -> اس
پیشین -> اخیر
تار عنکبوت -> انفست
تجربه ها -> تجارب
جاوید -> ابد
جدا کننده حق از باطل -> فاروق
چیز تازه ای آوردن -> ابتداع
حرف تعجب -> وا
حرف همراهی عرب -> مع
حیرت -> بهت
حیوان باوفا -> سگ
خطاب بی ادبانه -> هی
درک -> فهم
دومین دو رقمی -> یازده
راندن مزاحم -> دک
رنگ خزان -> زرد
ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان -> ریزوم
سنگ معدنی گرانبها -> یاقوت
شغل راننده -> رانندگی
شهر بی قانون -> هرت
شهر رازی -> ری
شهر سینمایی فرانسه -> کن
شیوه و روش -> راه و رسم
طعم -> مزه
عدد -> رقم
فرومایگی -> لوم
فیلمی از وودی آلن -> نفرین عقرب یشیمی
فیلمی با بازی باران کوثری -> خانه دختر
قسمت اصلی خودرو -> موتور
قمر -> ماه
گاز مرداب -> متان
گیسو -> زلف
لباس -> رخت
مجرای باد در دیوار یا سقف خانه -> بادکش
مذکر -> نر
مقاومت -> ایستادگی
من و تو -> ما
مورد تمسخر -> مچل
ناسیونال -> ملی
نتوان بر آن قیمت گذاشت -> بی بها
نخست -> اول
نزدیکی -> جوار
نشانه -> آیت
نغمه و سرود -> نوا
نماینده سیاسی دولت -> کنسول
نوشته شده -> مکتوب
هرگز نه عرب -> لن
ویتامین جدولی -> کا
کافی -> بس
یک خودمانی -> یه