جواب مرحله 9 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 9 جدولانه یک

جواب مرحله 9 جدولانه یک

احسان و نیکی -> نعمت
بازرگان -> تاجر
خسران -> ضرر
در معرض فروش گذاشتن -> حراج
زیر -> ته
صاف -> هموار
صدا -> آوا
ناسازگاری -> تعارض