جواب مرحله 262 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 262 جدولانه یک

جواب مرحله 262 جدولانه یک

ابریشم خام -> قز
اختیاری نیست -> جبری
از سازهای بادی -> نیان بان
اسباب خانه -> مان
استخوان ساعد -> زند
اسم -> نام
اشاره به دور -> آن
افراد زندانی در یک سلول -> همبند
اندوهناکی -> تالم
بازیگر فیلم یک ذهن زیبا -> جنیفر کانلی
برآورد کردن -> تخمین
برتری -> رجحان
بزرگان -> سران
بهادر و یل -> پهلوان
بی ابرویی -> رسوایی
پاروی قایقرانان -> فه
پروردگار -> رب
پشت سر -> پس
تاب و نوان -> نا
تابلویی از رافائل سانتی -> اتش سوزی شهر
توانایی -> یارگی
چه وقت -> کی
حرف شرط -> اگر
حوک وحشی -> ساد
خطایی در تنیس -> نت
خیالی -> رویایی
دار الایتام -> یتیم خانه
راز -> رمز
زمان و دوره -> عصر
زیرا -> چون
ستون بدن -> پا
سرگشته -> هاج
سزای عمل -> مجازات
سوار مجرب -> کهنه سوار
سوراخ -> روزنه
سیاهی شهر -> سواد
شاعر بنام دوره زندیه -> حبیب اصفهانی
شیربرنج -> شیربا
صحنه تئاتر -> سن
صفت آنکه در جوانی بمیرد -> جوانمرگ
علامت -> نشان
فرد یکتا و بی مانند -> یگانه
فریب -> مکر
فیلمی از اصغر نعیمی -> دیر وقت
فیلمی با بازی آل پاچینو -> سیمونه
قاصد -> پیک
قید تاکید -> اما
گماردن -> انتصاب
گندم سوده -> ارد
لاف زدن -> تفیش
مدح -> ثنا
مقابل شب -> روز
مقاصد -> اهداف
منفرد -> تک
میانه دریا -> لجه
ناپایدار و میرا -> فانی
نان فانتزی -> شیرمال
نت بیمار -> سل
نفس سرکش -> اماره
نوعی ماشین چاپ سریع -> رتاتیو
هدیه -> پیشکش
هیاهوی شادی -> هلهله
واحد شمارش هواپیما -> فروند
واحد وزن -> کیلو
کمبود -> نقص
کودک و بچه -> طفل
کوشا و کوشنده -> تخشا
کوه افسانه ای -> قاف
یا سوزن -> نخ
یکتاپرست -> موحد