جواب مرحله 7 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 7 جدولانه یک

جواب مرحله 7 جدولانه یک

بردار پدر -> عمو
بلوا -> آشوب
بهتر از مسافرخانه -> هتل
جایزه معروف علمی -> نوبل
حیوان باوفا -> سگ
سنگین -> گران
فیل ماقبل تاریخ -> ماموت
لرزیدن -> رعشه