جواب مرحله 243 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 243 جدولانه یک

جواب مرحله 243 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیل
آشفته -> مختل
آموزش -> یاد
آکندگی -> پری
ادب آموخته -> مودب
از زینت آلات -> النگو
از ضمایر -> تان
از غذاها -> فرنی
از غذاها -> لوبیا پلو
از گازها -> اتان
اسارت -> بردگی
افشاگری -> لو
انبار کشتی -> خن
او -> وی
بخشنده -> وهاب
برنامه غذایی -> رژیم
بشارت -> مژده
بصیرت -> بینایی
بنشن ریز -> عدس
به دنیا آمدن -> ولادت
بهار -> ربیع
بهم سودن -> تماس
بهن خورده -> مصادف
بیم -> ترس
پایه -> اس
پشم نرم گوسفند -> پت
تاب و توان -> نا
تازه -> نو
تنبل جالیزی -> کدو
تنگ هم -> کیپ
تیر پیکاندار -> یب
جنگ -> رزم
حرف تحسین -> وه
حرف ربط -> یا
حرف ندا -> ای
حرف نفی عرب -> لن
حوض کوچک -> ابزن
خرس چینی -> پاندا
خزنده گزنده -> مار
داد و ستد -> معامله
دادگری -> عدالت
درمان -> علاج
دریاچه معروف -> خزر
دهکده -> ابادی
راهنمایی -> دلالت
رشد کردن -> نمو
رفت و امد -> تردد
روده کور -> آپاندیس
ساختمان -> بنا
سازمان جاسوسی -> سیا
سخت پوس آبزی -> خرچنگ
سخن،کلام -> قال
سرپرست -> ولی
سردسیر -> ییلاق
سرمشق -> الگو
سستی -> فترت
سفید آذی -> اق
شهر استان کرمانشاه -> پاوه
شهر اصفهان -> لنجان
صدای درد -> اخ
صدمه -> اسیب
صفحه اینترنتی -> وب
ضد بد -> خوب
ضمیر سوم شخص مفرد -> او
فرو رفتن ظرف -> قر
گل بی برگ -> پرپر
گل وسط دو آجر -> ملات
گوسفند جنگی -> قوچ
لباس -> کسا
ماده بیهوشی -> اتر
مقدار فشار الکتریکی -> ولتاژ
نرخ -> بها
نشان،رونق -> نماد
نقاش معروف فرانسوی -> اگوستر نوار
نقیض پر -> تهی
نوبت فیلم -> سانس
نوعی پرانتز -> آکولاد
نوعی شتر مرغ -> ناندو
نوعی ماهی -> کپور
نیرومند -> قوی
هر چیز بد و زشت -> انر
وارونه -> واژگون
وسیله آرایش خانم ها -> سرخاب
ویران -> یباب
کرانه -> افق
کلام معتبر -> نص
کلام مغرور -> منم
کلرا -> وبا
کم مانده آدم شود -> اد
کوه ایلام -> کبیر کوه