جواب مرحله 5 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 5 جدولانه یک

جواب مرحله 5 جدولانه یک

پاکیزه تر -> مذکی
پشم نرم -> کرک
تلاش -> سعی
شگرد -> فن
غیر اصل -> فرع
قرص روانگردان -> اکس
نفوذ کننده -> نافذ