جواب مرحله 237 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 237 جدولانه یک

جواب مرحله 237 جدولانه یک

آخرین پادشاه مادها -> اژی دهاک
اختراع برادران لومیر -> سینما
اسباب و لوازم -> وسایل
انبار کشتی -> خن
ایوان سر پوشیده -> بهار خواب
بالاپوش قدیمی -> عبا
بخش خارجی دهان -> لب
بخشش -> هبه
بدی -> شر
بوی ماندگی -> نا
پادگان -> ساخلو
پایتخت آلمان -> برلین
پسوند شایستگی -> وار
پشته بلند -> تپه
پوشیده -> سری
پول کاغذی -> اسکناس
تکرار حرف -> نن
جامه -> لباس
جود -> سخا
چشم میشی -> شهلا
حرف زیادی -> ور
حرف صلیب -> تی
حرف همراهی -> با
حکایت کننده -> حاکی
خدای هندی -> راما
خشم و قهر -> وژ
دوره دبستان -> ابتدایی
دوشنده شیر -> هاشم
ریز نمرات -> بارم
سال ترکی -> ییل
ستون خانه -> عمود
سرشت -> خو
سزاواری -> شایانی
شعله آتش -> الاو
شنبه یهودیان -> سبت
صدمه -> اک
طبخ -> پخت
عالم وهم و خیال -> هپروت
عدم -> نیستی
عضو راهرو -> پا
عید ویتنامی ها -> تت
قدم یکپا -> لی
گشوده -> وا
لازم -> بایا
لبالب -> پر
لمس کننده -> لامس
مادر آذری -> انا
مانوس -> اخت
ماه سرد -> دی
محصول خبازی -> نان
مرمر -> رخام
معتمدین -> امنا
معروف ترین بنای به جا مانده از ساسانیان -> ایوان مداین
مقابل خراب -> اباد
منحنی -> کوژ
نابینا -> روشن دل
نم قدیم بعلبک لبنان -> هلیو پولیس
نوعی پارچه نازک -> ژرسه
ورم و آماس -> سام
ولی -> لیکن
کابوس -> بختک
کالای بدون بسته بندی -> فله
کامل -> تام
کتف و شانه -> خا
کشور آسیایی -> لبنان
یار خاموش -> کتاب