جواب مرحله 234 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 234 جدولانه یک

جواب مرحله 234 جدولانه یک

آسیاب دستی -> دستاس
ادا کردن پیمان -> ایفا
ادات تشبیه -> سا
از عشاق ادبیات فارسی -> لیلی و مجنون
ازدواج -> نکاح
بادکردگی -> پف کردن
بالا آمدن آب دریا -> مد
برجستگی زیر گونه -> لپ
بند شمشیر -> حمایل
بوی ماندگی -> نا
پایتخت ایرلند -> دوبلین
پر منفعت -> نان و ابدار
پرستار -> نرس
پیشگاه ساختمان -> زواق
پیشوای زرتشتی -> مغ
تاب و توان -> نا
تاقچه ای در دیوار -> رف
توقیف -> بازداشت
تکیه گاه -> مسند
تیم ایتالیا -> اثمیلان
چشم سبز -> زاغ
چنگ -> هارپ
حرف های بی ربط زدن -> پرت و پلا گفتن
حرف همراهی -> با
خرد -> ریز
خسته و کوفته شدن -> از پا افتادگی
خیط شده -> کنف
دانه نهانزا -> هاگ
دختر لری -> دت
دلسوزی -> ترحم
دم بریده -> ابتر
دوستی و محبت -> ود
راستا -> امتداد
زاۀو ترسان -> ال
زنجیره -> سری
زوبین -> مک
سازی بادی -> سرنا
ساکنان -> اهالی
سبک عقلی -> هوس
سرد -> بارد
سنگ زینتی -> یاقوت
شرم -> حیا
شفیره -> لارو
صدای اردک -> وگ
ضد خوب -> بد
عامل بیماری -> ویروس
عظکت و بزرگی -> ابهت
عود -> ند
غیر بلیغ -> نارسا
غیر خالص -> ناسره
فرق سر -> تارک
فرمانروا -> حکمران
فرومایه و پست -> ناکس
فیلمی از فرزاد اژدری -> سلام بر فرشتگان
قوم ایرانی -> لر
گروه های سیاسی -> احزاب
مایه آبادانی -> اب
مجبور شده -> وادار
محصول آب و صابون -> کف
مخترع برق -> ادیسون
مخفف اگر -> ار
مربوط به شیر -> لبنی
مرتع جدول -> کش
مرکز ترکیه -> انکارا
ناچار -> لابد
نام آذری -> اد
نزد -> لدی
نشانه بیماری -> تب
نگهبانی -> حراست
نوعی شیرینی -> تر
نیرومند -> قوی
ورم چرکین -> دمل
وسیله دیدن اجرام فضایی -> تلسکوپ
کشتی جنگی -> ناو
کشور چای -> سیلان
کفش چرمی -> وشمک
یازده -> ا ا