جواب مرحله 4 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 4 جدولانه یک

جواب مرحله 4 جدولانه یک

پنج انگشت با کف دست -> پنجه
جا و محل -> مکان
دسته و گروه -> فوج
رطوبت -> نم
صدا -> آوا
مسیر -> راه
ناسپاسی -> کفر