جواب مرحله 226 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 226 جدولانه یک

جواب مرحله 226 جدولانه یک

آشکار کردن -> ابراز
اثر چارلز دیکنز -> ماجراهای نیکلاس نیکل بی
اثر چالز دیکنز -> داستان دو شهر
احرار -> آزادگان
از اجزای دستگاه گوارش -> مری
اسب ترکی -> ات
اشک -> آب چشم
اصطلاح سینمایی -> پلان
الهام شده -> ملهم
امر از نگفتن -> مگو
با سر افتادن -> کله پا شدن
بازداشت کردن -> جلب
باغ شداد -> ارم
بالایی -> فوقانی
باور قلبی -> یقین
برپا داشتن -> اقامه
بزرگان -> اولیا
بسیار نعمت دهنده -> منان
بلندی -> اوج
به گمان افکندن -> ایهام
بی باک -> نترس
بی بند و بار -> ول
بی درنگ -> در دم
بیابان خشک -> مهمه
بیخ -> بن
پایتخت فراری -> رم
پایتخت مالزی -> کوالالامپور
پرزور و نیرومند -> تهم
پهلو -> جنب
ترکیب چند فلز -> آلیاژ
جالیزی تنبل -> کدو
چله کمان -> زه
چین و شکن -> یرا
حرص وطمع -> آز
حرف تنفر -> اف
حرف فاصله -> تا
خواننده و نوازنده -> رامشگر
در سینما ببینید -> فیلم
دریافتن و ادراک -> حس
دستپاچه شدن -> هول شدن
دستگاه فشار -> پرس
دستور -> امر
دلیل -> برهان
دنباله -> پی
دکان کوچک -> دکه
رطوبت -> نم
رمزینه -> کد
روز پس از دیروز -> امروز
سم -> زهر
شخص -> فرد
شخص -> کس
شمارگان -> تیراژ
شن نرم -> ریگ
شهر ایتالیا -> جنوا
شهر مذهبی -> قم
طرف -> ور
طریقه راهبان -> رهبانیت
عالم -> دانا
عدد ورزشی -> دو
عدس -> مچک
عوض و جانشین -> بدل
فریب دهنده -> دجال
فلز سنگین -> سرب
قلم فرنگی -> پن
قیافه -> تیپ
گروه ورزشی -> تیم
گستاخ و بی شرم -> پررو
لطیف -> نرم
محله ای در تهران -> ونک
معکوس و سرنگون -> نگون سار
مقابل زن -> مرد
منزلت -> شان
میان -> لا
نرم افزار کار با تصاویر -> فتوشاپ
نشانه مفعولی -> را
نیروی نظامی یک کشور -> ارتش
نیمه گرم -> ولرم
هم نهاده -> سنتز
وسیله پرواز بدون موتور -> گلایدر
وسیله نشانه گیری در اسلحه -> مگسک
کشورها -> ملل
کلیپ -> نماهنگ
یازده -> اا