جواب مرحله 3 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 3 جدولانه یک

جواب مرحله 3 جدولانه یک

آب گازی شکل -> بخار
بدکار -> شرور
پدر ترک -> آتا
تربت -> خاک
جامه صاف کن -> اتو
جوهرمرد -> کار
خرس فلکی -> دب