جواب مرحله 204 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 204 جدولانه یک

جواب مرحله 204 جدولانه یک

آب ایستاده و لجن زار -> مرداب
اثر اصطخری -> مسالک الممالک
احتیاج -> نیاز
از بین برده شده -> لگدمال
از زبان ها -> لاتین
امضا -> پاراف
انبار غله دنیا -> کانادا
بازی نهایی -> فینال
بازیگر فیلم کعبه -> بابک حمیدیان
بردبار -> صابر
بساوایی -> لامسه
بندگان مقرب پروردگار -> اولیا
پدر -> والد
پسوند مکان -> دان
پند دهنده -> ناصح
تحفه نطنز -> گلابی
حرف آخر انگلیسی -> زد
حرف شگفتی -> وا
خمیازه -> دهان دره
داخل -> تو
داداش -> برادر
دربانی کعبه -> سدانت
درگاه -> آستانه
درنده -> دد
درهم پیچیده -> لف
دهان -> کب
شهر مصر -> تب
ضد زوج -> فرد
گروه ویژه -> اکیپ
گودال -> مغ
گوشت آذری -> آت
لحظه به لحظه -> دمادم
ماه برفی -> دی
محبوب -> دلارام
محلی در مکه -> منا
نگاه خیره -> زل
واحد طول انگلیسی -> یارد
کشور اکراه -> غنا
کمک رسانی -> امداد