جواب مرحله 1 جدولانه یک

17 فروردين 1397
جواب مرحله 1 جدولانه یک

جواب مرحله 1 جدولانه یک

اهلی -> رام
پاک از گناه -> بری
چروک پوست -> یرا
زدنی بهانه جو -> نق
زورق -> قایق
مادر باران -> ابر
نازا -> عقیم