جواب مرحله 198 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 198 جدولانه یک

جواب مرحله 198 جدولانه یک

آب فروش -> سقا
آخرین رمق -> نا
آلیاژ آهن و قلع -> حلبی
آینده -> آتی
ابر زمینی -> مه
اتحادیه هواپیمایی -> یاتا
اختراع آلن ویلسون امریکایی -> چرخ خیاطی تکمیل شده
از حبوب کم مصرف -> ماش
از درختان بدون میوه -> چنار
از سبزی های خوراکی -> تربچه نقلی
از ماه های قمری -> شوال
از نژادهای آسیای -> ازبک
اقبال -> بخت
ایثارگری و وفاداری -> جانبازی
ایستایی و رکود -> سکون
باهوش -> داهی
بخت آزمایی و قرعه کشی -> لاتاری
بد یمن -> شوم
بدی و فتنه -> شر
برگ برنده -> آس
برگه تبلیغاتی -> تراکت
بندبازی -> آکروباسی
بندری در اوکراین -> یالتا
بوستان شهری -> پارک
بولتن -> خبرنامه
بیحال -> کسل
پایتخت فلسفه -> آتن
پرنده تنها -> قو
پنهان و مخفی -> پوشیده
پنهان کننده -> ستار
پیدا کردن -> یافتن
پیروان پیامبران -> امم
تازگی -> نوی
تمشک -> تلو
تنها -> تک
تکه گل خشک شده -> کلوخ
جانور قطبی -> خرس
چاپلوس و شارلاتان -> زبان باز
چارپای باربر -> ستور
حرکت پاندولی -> نوسان
خانه شعری -> بیت
خاک سرخ -> رس
خرابکاری رایانه ای -> هک
خلیج کوچکی در باختر آفریقا -> بیافرا
دارای سرشتی پسندیده -> نیکو نهاد
درجه ارتشی -> سروان
دریا -> یم
دزدیدن -> استراق
دستگاه خودکار -> اتوماتیک
دشواری -> سختی
دفعه و نوبت -> بار
دیدگاه ها -> آرا
دیرینگی -> قدمت
دینام مولد برق -> توربین
راه نفس بر -> سربالا
رمان کارلوش داولیویرا -> زنبور در باران
رمانی از آگاتا کریستی -> مرگ روی نیل
زرنگ -> رند
زه کمان -> وتر
سپاس -> شکر
سمت و جهت -> طرف
شرط و پیمان عامیانه -> قرار و مدار
شهری در ایتالیا -> ریمنی
شهری در سیستان -> سراوان
شیمی کربن -> آلی
صنم -> بت
طناب -> رسند
عادت -> خو
علم مطالعه زبان -> زبان شناسی
عملی در کار بنایی -> ماله کشی
عود -> ند
فرمان توقف -> ایست
قطب مثبت باتری -> آند
گل زینتی گرانبها -> ارکیده
گمان -> ظن
ماده مخدری خطرناک -> هشیش
مجموعه قانون های اجرائی یک نهاد -> آیین نامه
مخترع پیل الکتریکی -> ولتا
مزه ترش و شیرین -> ملس
مشتری -> خریدار
مکان -> جا
ناشنوا -> کر
نام ها -> اسما
نخستین تبعیدگاه ناپلئون -> آلب
نوشیدنی سنتی -> شربت لیمو
همراه بهمان -> فلان
همسر حضرت ابراهیم (ع) -> ساره
هواکش -> هود
وقت و هنگام -> زمان
کج بیل باغبانی -> بنکن
کنایه از ترقی کردن -> رو آمدن
یزدان -> خدا
یک صدم دلار -> سنت