جواب مرحله 194 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 194 جدولانه یک

جواب مرحله 194 جدولانه یک

آب دهنده -> ساقی
اجاق گاز -> فر
ارجمندی -> عز
از احشام -> بز
از دنیا رفتن -> ارتحال
اسب چاپار -> یام
او -> وی
بانو -> خانم
بت -> صنم
بخشنده -> راد
برهنه -> رت
بله ایتالیایی -> سی
بهشت -> مینو
بی حال و محروح -> خسته
بیمناک -> ترسنده
پارچه صاف کن -> اتو
پایتخت فلسفه -> آتن
پایتخت نیجر -> نیامی
پژو ایرانی -> پرشیا
پسوند محافظت -> بان
پهلوان -> یل
پوشاننده -> ساتر
پیاپی -> متوالی
تئوریسین -> نظریه پرداز
ترانه -> آهنگ
ترس آور -> مهیب
جدا کننده سره از ناسره -> نقاد
جمع مونث -> ات
جنین -> رویان
چارچرخه -> گاری
حافظه رایانه -> رم
حرف آخر -> یا
حرف تنفر -> اف
حمل و نقل -> ترابری
خاک صنعتی -> رس
خصلت های پسندیده -> مکارم
خوشحال -> شادمان
خیس -> مرطوب
درون -> تو
درک کردن -> حس
دشمنان -> اعدا
ده هزار متر مربع -> هکتار
دوست خاموش -> کتاب
رقابت ورزشی -> مسابقه
روانداز پشمی -> پتو
روش دین -> شرع
زلال و آشکار -> شفاف
زمان بی پایان -> ابد
زوج یا زوجه -> همسر
ساز شاکی -> نی
سده های میانه -> قرون وسطا
سنگ گرانبها -> گوهر
سی و یک سانت -> پا
سیاره مارس -> بهرام
شگفت زده و گیج -> مبهوت
شهر چین -> دالیان
شوفر -> راننده
شکم -> بط
صحنه تئاتر -> سن
صدای گریه -> هق هق
صمغ گیاه گون -> کتیرا
صنعت -> فن
عدد قرن -> صد
فرمایش ها -> اظهارات
قدرت و اقتدار -> نیرومندی
گاز نتیروژن -> ازت
گربه زیبا -> ملوس
گفتگوی دوستانه -> گپ
لحظه -> آن
مخفف اگر -> ار
مخلوط شده عامیانه -> قاطی
مرگ سیاه -> طاعون
مساوات -> برابری
مساوی -> یر
ملافه -> شمد
مهیا شده و آماده -> فراهم
میانه حال -> متوسط
میوه خشک باری -> توت
میوه گرمسیری -> انبه
ناپیدا -> گم
ناخن اسب -> سم
نام ها -> اسامی
نقش هنری -> رل
نقصان -> کمبود
نمو -> رویش
نیکی -> خوبی
هوشمندی -> فراست
وزغ -> وک
کشته شدن -> هلاکت
کمال مطلوب -> ایده آل
کوزه -> سبو
کوهی در اروپا -> پیرنه
یک پنجم -> خمس