جواب مرحله 1005 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1005 جدولانه دو

جواب مرحله 1005 جدولانه دو

از حروف یونانی -> یتا
پیشوای دین زرتشتی -> هیربد
ابزار مکانیکی همه‌کاره -> اچارفرانسه
مجموعه -> ست
روی هم رفته -> سرجمع
مقدار پارچه به اندازه‌یک‌لباس -> قواره
ماه میلادی -> رجب
قرض و وام -> دین
اداره امور شهری -> شهرداری
به هوش باش! -> هان
زنگ فلزات -> زنگار
امتحان -> ازمون
ناپسند دانستن -> کراهتداشتن
فیلمی با بازی حمیده‌خیرآبادی -> ترانههایروستایی
خواب سبک -> چرت
درودگر -> نجار
نوعی بازی تخته‌ای -> نرد
زمان دراز -> ازگار
حالی کردن -> فهماندن
پدران -> ابا
ظرف آبکشی -> دلو
ماه کارمندی -> برج
دومین -> ثانوی
نسج -> فیبر
شریک غم -> همدرد
نردبان‌ها -> درج
سهم از اموال شخص مرده -> ارث
ابر نزدیک زمین -> مه
دام ماهی -> تور
از آلیاژهای آهن -> چدن
شیون و زاری -> ندبه
خوراک چهارپایان -> علف
فیلمی با بازی اکرم محمدی -> سامونرگس
از ماه‌های خورشیدی -> مرداد
اهل دود و دم -> سیگاری
لعاب -> ورنی
پایتخت ایسلند -> ریکیاویک
پرستار -> نرس
همان بوته است -> بته
صفت سرو -> سهی
از سازهای ضربی -> تنبک
رفع کدورت -> اشتی
فرهنگ و دانش -> ادب
آفریدگار -> ایزد
الک کننده غلات -> بوجار
پوشش -> ستر
سخت -> دشوار
راه کوتاه -> میانبر
لطیف -> نرم
فقر -> تنگدستی
مملو -> انباشته
لاجوردی -> نیلگون
تازه به درآمدی رسیده -> نوکیسه
کوبیدن و نرم کردن -> ساییدن
مأمور سیاسی یک دولت در کشور دیگر -> کاردار
سنان -> سرنیزه
پسوند طی کننده -> نورد
پانصد هزار -> کرور
از پیامبران -> زکریا
شرافت -> عز
پرسش از زمان -> کی
شخصیت اصلی داستان -> قهرمان
ناکام و محروم -> نامراد
سوسمار -> ضب
تصدیق آلمانی -> یا
فیلم فرانسیس فورد کاپولا -> تترو
گفتار -> قال
عدد فوتبالی -> اا
پهلوان -> گو
از خراسان‌ها -> رضوی
ازدیاد نسل -> زادوولد
شانه و کتف -> کت
واحد بسامد -> هرتز
ورید -> سیاهرگ
از مراکز استان‌ها -> رشت
پاک از گناه -> بری
کج -> قیقاج
قیچی پشم چینی -> کاردو
پایتخت اتریش -> وین
گردش کودکانه -> ددر
خوک نر -> ساد
ساز و برگ اسب -> یراق
از چین خوردگی های زمین -> ناودیس
اسباب خانه -> مان
کار بد -> سییه
حشره موزی -> مگس
روییدن -> نشو
فیلم میلوش فورمن -> رگتایم
تاریک -> ظلمانی
عنوانی در ارتش -> تیمسار
فرمان مغولی -> یاسا
سنگینی -> وقار
بانگ بر آورنده -> نادی
کشور اروپایی -> اکراین
فامیلی -> خانوادگی
از ماه‌های میلادی -> ژوییه
سنگ انگشتر -> نگین
فوتبالیست برزیلی -> جو
ماده نیمه جامد -> ژل
شهر آذربایجان شرقی -> جلفا
سنگ آسیاب -> سی
سرنیزه -> سنان
افسر -> تاج
واحدی برای زمین -> جریب
مدرسه عالی -> کالج
آمد و شد کردن -> تردد
حمله و یورش -> هجوم
قرمز -> سرخ
خبرچین -> جاسوس
زنگ بزرگ -> درا
زمین دور از آب -> لیا
ضمیر غایب -> او
دور دهان -> نس
رود ایتالیا -> پو
بحر -> دریا
قرص -> حب
حرف ندا -> ای
چیز -> شی
ماده‌ای در شمع سازی -> پارافین
گرداگرد خانه -> حریم
کینه جویی -> خونخواهی
رفیق بد -> ناباب