جواب مرحله 992 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 992 جدولانه دو

جواب مرحله 992 جدولانه دو

وصله -> پینه
محل عبادت مسلمانان -> نمازخانه
توانا -> ذوالقدر
جعبه -> باکس
ترکیب سه اکسیژن -> ازن
بسیار نیرومند -> قدرقدرت
خباز -> نانوا
برادر پدر -> عمو
دین داشتن -> تدین
سلاحی کوتاه‌تر از شمشیر -> قداره
مقابل -> ازا
پهناور -> فراخ
مخلص -> ارادتمند
عجز -> زبونی
پرآشوب -> ناامن
می -> شراب
با خوی آزادگان -> ازادوار
ابزار گرمایشی -> بخاری
سرپوش -> کلاه
نگار -> نقش
ماه سرد -> دی
بازیچه کودکان قدیم -> تیرکمان
شهر کردستان -> سقز
ابزار بالا رفتن -> نردبان
شهر مرکزی -> هندودر
درون جمجمه -> مغز
پیش بینی نشده -> غیرمنتظره
بر خلاف میل کسی -> رغم
دختر -> دخت
دوستان -> یاران
باخبر -> اگاه
دارای اهمیت -> مهم
یار برهمن -> رای
لقب‌امپراتوران ژاپن -> میکادو
دشمن دیرین درخت -> تبر
عدد روستا -> ده
سروری -> ریاست
چپاول -> یغما
آواره -> هرزهگرد
جنس خشن -> نر
خون اعراب -> دم
پرحرفی -> ور
اندک -> کم
جستن گلوله -> هک
بدکار -> شریر
واکسیناسیون -> مایهکوبی
هدایت -> راهنمایی
فلز مرتجع -> فنر
آب ترکی -> سو
کشور آفریقایی -> مراکش
چهره -> رخسار
بخار دهان -> ها
فیلمی از جان فورد -> مردارام
ناقص و کوتاه -> نارسا
رسته -> صنف
آشیان -> لانه
راز -> سر
تمام و کامل -> تام
نماد -> مظهر
قرض‌ها -> دیون
از چاشنی‌ها -> سس
لقب شاعر -> تخلص
تاکنون -> هنوز
سخن گفتن -> لبترکاندن
واحد حرارت -> سانتیگراد
ممیزی -> سانسور
ابزار تراش چوب -> رنده
شخص مجهول -> بهمان
بیماری ریوی -> سل
خداوند -> ذی
لگد حیوانات -> جفتک
جان‌ها -> انفس
کلمه افسوس -> اه
رباینده -> جذاب
کمک کردن -> اعانه
پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو -> کینشازا
فک -> ارواره
شهر ایلام -> ملکشاهی
دهان دره -> خمیازه
دکان خدمات اینترنتی -> کافینت
پرخور -> رس
شریان -> شاهرگ
مرطوب -> تر
سنت و آیین پیامبر -> شریعت
جوانمرد -> راد
گربه عرب -> هر
شوخ و بذله‌گو -> لیم
قورباغه درختی -> وک
عدد اول -> یک
خوردنی پر منفعت -> سبزی
ترس‌آور -> هراسناک
فرود آمدن -> هبوط
مأمور شهربانی قدیم -> اجان
شرکت سازنده کنسول بازی -> سگا
از مسالح راه‌سازی -> شن
پریشان و آشفته -> گیج
جاده اصلی بزرگ -> شاهراه
ضروری -> واجب
پایتخت سوئیس -> برن
نام ترکی -> اد
آستانه در -> درگاه
بدیع -> نو
رها -> ازاد
درخت صنوبر -> گیز
آسیاب آشپزخانه -> هاون
این گونه -> اینطور
رویت کردن -> دیدن
مکان -> جا