جواب مرحله 187 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 187 جدولانه یک

جواب مرحله 187 جدولانه یک

آب عرب -> ما
آب ورز -> شناگر
اثر امیر عشیری -> دیوار اقیانوس
اثر علی شریعتی -> آثار جوانی
از آحاد زمان -> ثانیه
از جنس نخ -> نخی
از خوانندگان رپ فارسی -> یاس
از غلات -> جو
از مرکبات -> بالنگ
از میوه ها -> انگور
استفراغ -> قی
اسیر -> بوریا
اشاره به دور -> آن
اصلاح کشت و زرع -> آباره
امر از گفتن -> گو
بخشایشگر -> آمرزنده
بسیار سرد شدن -> یخ کردن
بوی ماندنی -> نا
پایتخت لسوتو -> ماسرو
پرنده صلح -> کبوتر
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
پوستین -> وت
ترکیب گوگرد و آرسنیک -> زرنیخ
تکه ای نان -> نان پاره
جهیدن -> پرش
چیز -> شی
حرص و طمع -> آز
حزب و انجمن -> کمیته
خارج -> برون
خانه کوچک -> کلبه
خرس چینی -> پاندا
در جایی ساکن شدن -> خیمه زدن
درو کردن -> خسودن
ذکر -> ورد
رشد و فزونی -> ند
رفاه -> آسایش
رهبر استقلال هند -> گاندی
روشن دل -> نابینا
روشنایی -> انوار
سپاس -> شکر
سپاس گزاری -> شکران
سحر و جادو -> افسون
سرود -> ترانه
شستن با سهل انگاری -> گربه شور
شعبه ای از یک اداره -> دایره
شهر سمنان -> دامغان
طول عمر -> سن
عدد تنفسی -> شش
عید باستانی -> نوروز
فاتح -> پرویز
فراموشی -> نسیان
فوتبالیست آلمانی -> شورله
قبول نشده -> رد
گریه سوزناک -> زاری
مادر عرب -> ام
مامور ضد حریق -> آتش نشان
محکم کردن -> شد
مقابل استاد -> شاگرد
مهربانی و شفقت -> نوازش
موفقیت و بهروزی -> توفیق
نگرانی -> دلهره
نوشتن -> نگارش
نوعی حلوا -> لو
نوعی شعر بیانگر عواطف -> غنایی
هضم غذا -> گوارش
همه -> کل
والدینش از دو نژاد هستند -> دو رگه
کرانه و مرز -> حد
کوبیدن و خرد کردن -> سودن
یر -> برابر
یک طرف از بدن -> شق