جواب مرحله 951 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 951 جدولانه دو

جواب مرحله 951 جدولانه دو

عزراییل -> ملکالموت
ایزد موکل بر زمین -> زامیاد
رویکرد -> رهیافت
شخص -> کس
بدیع -> نو
مجلس روسیه -> دوما
محکم و پایدار -> پایا
مشت‌زن -> بوکسور
رعایت کردن یکدیگر -> مراعات
خستگی -> تعب
تقویت امواج -> رله
تباهی -> فساد
اثر بالزاک -> پسرعموپونس
مسخرگی -> هزل
بالیدگی -> نمو
جد -> نیاک
ترشح -> تراوش
نویسنده طاعون -> البرکامو
تومور -> غده
همگی -> تماما
فعال -> پرکار
قاره کهن -> اسیا
منظره -> دورنما
نقشه مقطع طولی ساختمان -> پروفیل
علاج -> درمان
زد و خورد -> دعوا
عالی -> سوپر
مطلع بودن -> وقوفداشتن
اثر لئو تولستوی -> دوسوار
تمام و کامل -> تام
آرام و بدون دغدغه -> ریلکس
زنگ بزرگ -> درا
رجولیت -> مردانگی
عدد ورزشی -> دو
سبزی پهن ترش مزه -> ریواس
سیماب -> مرکور
شرم‌آور -> ننگین
فرو دادن چیزی در گلو -> قورت
آشپزخانه باز -> اوپن
نی کوچک -> نیلبک
شهر کرمان -> نرماشیر
رتبه و مقام -> ارج
هدایت -> رهبری
نرم -> لین
نت پایه موسیقی -> تونیک
حاکم -> فرماندار
شماره مخصوص -> کد
از سوره‌ها -> تکویر
ورزش ماتادورها -> گاوبازی
عضو -> ارگان
صمیمی -> یکرو
بچه گاو -> گوساله
خلاص -> رهایی
شش عدد -> جین
هنگام شب -> شامگاه
حرف ندا -> ای
ارابه حمل مردار -> لشکش
علت -> سبب
تازه ترکی -> ینی
اندیشناک -> نگران
سر انگشت -> بنان
رود فارس -> کر
ظرف روغن -> دبه
ناگهان خودمانی -> یهویی
حکومت مردم بر مردم -> دموکراسی
خاک -> تراب
تناور -> تنومند
آراستگی و نظم و ترتیب -> سروسامان
گودال -> ابکند
رود آسیای میانه -> سیردریا
خشکی -> یبس
درخت قالی -> دار
حرف ندا -> یا
قدم -> گام
دست نخورده -> بکر
حاصل شدن -> دستدادن
زن خانه‌دار -> کدبانو
اصلاح درخت -> هرس
زینت ناخن -> لاک
شهر بادگیرها -> یزد
دفترچه حساب -> دستک
حرف پیروزی -> وی
از سوره‌ها -> مسد
موی گردن اسب -> یال
ضمیر بیگانه -> یو
پیش شماره -> کد
ستون مساجد -> مناره
پول فلزی -> سکه
واحد طول -> متر
شهر مازندران -> رامسر
روان شدن -> رفتن
تشکر فرانسوی -> مرسی
دله -> سمور
بازار بی‌رونق -> کساد
غذای زمین کشاورزی -> کود
عضو مجلس سنا -> سناتور
تابه نان پزی -> ساج
وسیله بی‌ارزش و ناکارآمد -> ماسماسک
به رو خفته -> دمر
شهر تهران -> ری
جدا کردن -> فک
تصدیق ایتالیایی -> سی
حرف ندا -> ای
چهارپا -> ستور
قضاوت کردن -> داوری
اثر فهیمه رحیمی -> پنجره
از ایالات آمریکا -> ایندیانا