جواب مرحله 158 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 158 جدولانه یک

جواب مرحله 158 جدولانه یک

آخر -> انتها
آسودگی -> رفاه
اثر اسماعیل فصیح -> اسیر زمان
اثر جمال زاده -> سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
از روی دشمنی -> خصمانه
از سازهای ضربی -> دف
از فرشتگان مغضوب خداوند -> هاروت
اشاره به دور -> آن
اندیشه ها -> تدابیر
بخل -> شح
برگشتن از گناه -> انابت
برنج با پوست -> شلتوک
بریدن شاخه های زائد درخت -> هرس
بی خبر -> ناگاه
پایتخت کرواسی -> زاگرب
پرستاری -> تیمار
پزشکان -> اطبا
پسر هارون الرشید -> مأمون
پسین -> مابعد
پیامبر -> نبی
تازه شدن -> تجدد
تجملی و زیبا -> فانتزی
تصدیق انگلیسی -> یس
تعجب خانمانه -> وا
جای روییدن گیاه -> منبت
جای سردسیر -> ییلاق
جد -> نیا
چه چیزی -> چه
حرف انتخاب -> یا
حرف همراهی -> با
حصبه -> تیفویید
خوش یمنی -> شگون
خیزران -> بامبو
خیس -> تر
دریای عرب -> یم
دستیار -> معاون
دلجویی کردن -> تفقد
روز نیست -> شب
زینت و آرایش -> زیور
ساختمان تازه ساخته شده -> نوساز
سرشته شده -> عجین
شایستگی و لیاقت -> اهلیت
شهر خراسان جنوبی -> طبس
شوخ و شیرین رفتار -> شنگ
صاحب -> ذی
طعم -> مزه
عدل -> داد
عوض کردن دو چیز با هم -> مبادله
فراموشی -> نسیان
فلز رسانا -> مس
فیلمی با بازی پرویز پرستویی -> روانی
قسمتی از پا -> ران
ماتم -> سوگ
مداد نوکی -> اتود
مرکز مرکزی -> اراک
مزاح و شوخی -> هزل
نادم -> پشیمان
نشانه مفعولی -> را
هدیه دیدن روی عروس -> رونما
واحد پول چند کشور عربی -> دینار
کشور آفریقایی -> اریتره
یازده -> ا ا
یک دنده -> لج