جواب مرحله 151 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 151 جدولانه یک

جواب مرحله 151 جدولانه یک

آسوده و ساکت -> آرام
آفریدگار -> ایزد
اثر امین فقیری -> پلنگ های کوهستان
اثر فهیمه رحیمی -> پریا
اصطلاح سینمایی -> پلان
اصفهان قدیم -> جی
برای خرج کردن سر آن را شل می کنند -> کیسه
بریدگی زخم -> خراش
بزرگوارتر -> امجد
بطن -> شکم
بی درنگ و فورا -> در دم
بیگانه -> اجنبی
پاداش و جزا -> سزا
پایان -> ختام
پاییز -> خزان
تا حد توان -> حتی المقدور
جهانی که در آنیم -> دنیا
حمایت و امان -> پناه
حیوان باوفا -> سگ
خاموشی و سکوت -> صمات
خرس آسمانی -> دب
دانا و باشعور -> فهمیده
درخت زبان گنجشک -> ون
درنگ کردن -> تأنی
دست عرب -> ید
دعا و ستایش -> نیایش
دلیری و پردلی -> جرأت
رشد و بالیدگی -> نمو
روزه -> صیام
زبان بازی برای تبلیغ کالای خود -> بازارگرمی
زخم زدن -> جرح
سزاوار و شایسته -> شایان
سیاست تسلط بر کشورها -> امپریالیسم
سیب آن معروف است -> لبنان
شل و نااستوار -> لق
شهرنشینی -> تمدن
صلح -> سازش
عضو پر زور -> بازو
فرشته -> سروش
فصل برداشت گندم -> درو
فصل سرد -> زمستان
فلز مایع -> جیوه
قابل رؤیت -> مرئی
قطع دوستی با کسی -> به هم زدن
قفل بازکن -> کلید
قوی جثه -> تناور
گاز مرداب -> متان
لباس شنا -> مایو
لقبی برای انسان -> اشرف مخلوقات
لنگه بار -> تا
مادر ترکی -> آنا
من و تو -> ما
مهارت بسیار داشتن در چیزی -> تبحر
ناشنوا -> کر
نقره -> سیم
نوعی پنجره مشبک قدیمی -> ارسی
نوعی موسیقی غربی -> جاز
نیا -> جد
هدف و مقصود -> مرام
هم خوراک -> هم کاسه
کار سرسری -> سمبل
کشور امریکای جنوبی -> پرو