جواب مرحله 150 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 150 جدولانه یک

جواب مرحله 150 جدولانه یک

آزار دهنده -> مزاحم
آسیب -> افت
از بند رسته -> رها
از کنده بلند می شود -> دود
الکل صنعتی -> اتانول
امرود -> مل
اندوهگین -> آسی
بشر -> انسان
بی بند و بار -> ول
پرحرفی -> ور
پرنده آب سرد کن -> سار
پشته -> تل
تاریخ نگار -> مورخ
ترازو بزرگ -> قپان
تصدیق روسی -> دا
چهارمین حرف یونانی -> دلتا
حرف نازی ها -> اس
حرف همراهی عرب -> مع
حمام خودرو -> کارواش
حیوان هندوستان -> فیل
خوش آمدگویی عرب -> اهلا و سهلا
دامنه کوه -> دمن
دستور -> حکم
دل ها -> قلوب
دوبین -> لوچ
رفیع و مرتفع -> عالی
زردپی -> رباط
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا -> سیا
سرآغاز -> مبدا
سرشت -> نهاد
سرور و آقا -> سید
سقف فرو ریخته -> آوار
سه یار هم قد -> ا ا ا
سوراخی در کوه -> غار
سوی و طرف -> زی
صحنه نمایش -> سن
طاقت -> تاو
طرف -> ور
ظرف بنایی -> استامبولی
عدد ورزشی -> دو
فلز چهره -> روی
فلز مادر -> آهن
فیلمی از جوئل کوئن -> وکیل هادساکر
فیلمی با بازی آنتونیو باندراس -> نقاب زورو
فیلمی با بازی دیکاپریو -> الماس خونین
قورباغه -> وک
گاز مرداب -> متان
گریه با سوز و گداز -> زار
گله گوسفند -> رمه
گویا و پنداری -> همانا
گیاه خاردار کوهستان -> گون
متحیر ماندن -> بهت
مخترع تلگراف -> مرس
مخوف -> وهمناک
معالجه -> مداوا
منتشر کننده -> ناشر
می دهند و رسوا می کنند -> لو
میانه -> اوسط
نابود کننده -> ویرانگر
نفس چاق -> هن
نوشتن -> تحریر
نوعی نان -> باگت
نیرو و قوت -> قوه
همدم -> انیس
هندبال داخل آب -> واترپولو
واحدی در سطح -> هکتار
وی -> او
ویتامین جدولی -> کا
کار آزموده -> ورزیده
کرانه دریا -> ساحل
کشور آفریقایی -> چاد
کشور آمریکای مرکزی -> هندوراس
کلمه افسوس -> واویلا
کوزه سفالی -> سبو
کوشش -> جهد
یار رامین -> ویس

powerbank