جواب مرحله 129 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 129 جدولانه یک

جواب مرحله 129 جدولانه یک

آشوب و ازدهام -> جنجال
اداره بهداشت -> بهداری
از فروع دین -> حج
اسناد -> مدارک
اقامت کردن -> سکونت
امیدوار -> مرجو
برانگیخته شدن -> هیجان
برگه کاغذ -> ورق
بنای باستانی شهر رم -> کولوسیوم
پای افزار -> لکا
پسندیده -> نکو
پهنی و فراخی -> وسعت
پول موجود -> نقد
تر و آب دیده -> خیس
جادوگر -> ساحر
حقه -> کلک
حیله -> نارو
خط کش مهندسی -> تی
خوب نیست -> بد
دادخواهی -> تظلم
داوری بین دو یا چند تن -> حکمیت
دریای عرب -> یم
دودمان -> آل
دور دهان -> نس
دوزخ -> جحیم
دوست -> یار
زنده -> حی
ستارگان -> انجم
سر و سامان -> نوا
شخط -> کس
صنم -> بت
ضمیر بیگانه -> یو
ضمیر جمع -> ما
طلایی -> زرین
علم الگوگیری از طبیعت -> بیونیک
عمومی تر -> اعم
فاصله دارد -> دور
قابل مشاهده -> مرئی
قدم یک پا -> لی
گمان بردن -> ظن
لوده و مسخره -> دلقک
لیز و چسبنده -> لزج
مجلس شیوخ -> سنا
مرغ سخن گو -> مینا
مشقت -> رنج
منسوب -> وابسته
موسیقی شناسی -> موزیکولوژی
میانگین -> معدل
نادانی -> جهل
ناشایست -> ناخلف
نام پسر فریدون -> ایرج
نداف -> لحاف دوز
نزدیکی -> قربت
نژاد ایرانی -> آریا
نور دهنده -> نیر
نوعی آش و گندم و جو -> دانک
نیازمند و تهیدست -> حاجتمند
همراه کوپال -> یال
همسایگی -> جوار
هوس آبستن -> ویار
واحد سطح -> آر
ویتامین جدول -> کا
کارکنان -> عوامل
کشور چکمه ای -> ایتالیا
یک صدم متر -> سانت