جواب مرحله 124 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 124 جدولانه یک

جواب مرحله 124 جدولانه یک

اثر امیر عشیری -> فرار به سوی هیچ
اثر رجبعلی اعتمادی -> چهل درجه زیر شب
اثر صادق چوبک -> یک چیز خاکستری
اثر مرتضی مشوق کاظمی -> یادگار یک شب
اجاق سربسته -> فر
از محله های تهران -> دربند
از ورزش های گروهی -> هاکی
از کشور میزبان اخراج کردن -> دیپورت
بالشتک نان پزی -> ناوند
بخشی از اوستا -> گات
بدنام -> رسوا
بزرگان دربار -> ارداف
به یک جهت -> یک سو
بهشت جاوید -> عدن
بهشت شداد -> ارم
پرنده خوشبختی -> هما
پسوند شباهت -> سا
جعبه درون میز -> کشو
چله کمان -> زه
حرکت کردن باد -> وزش
خباز -> نانوا
درخت آزاده -> سرو
دندان پیشین -> یشک
رسانا -> هادی
زنبور کوچک -> زنبورک
سیاره مشتری -> برجیس
سیلی -> تس
شقایق -> آلاله
شهر سمنان -> شاهرود
شی -> چیز
صدای ترساندن -> پخ
صرف نظر کردن و گذشتن -> کوتاه آمدن
طالب علم -> دانشجو
طبل و دهل -> دبداب
فشار از طرفی به طرفی دیگر -> هل
فصل برداشت -> درو
فیلمی از ویکتور فلمینگ -> ژاندارک
گریزگاه -> مفر
ماده سفید کاری ساختمان -> گچ
مرد خودپسند -> اشم
مرده -> میت
مرکز دنیای اسلام -> مکه
مسیحی -> ترسا
می دهند و رسوا می کنند -> لو
نشان تجاری -> انگ
نور اندک -> سو
نوعی اسباب بازی -> لگو
نوعی اسلحه -> یوزی
نوعی دیسک فشرده -> دی وی دی
وسط -> میان
وسیله آشپز و نجار -> رنده
کاسب -> بازاری
کالبد -> جسد
کشور آسیایی -> لائوس