جواب مرحله 123 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 123 جدولانه یک

جواب مرحله 123 جدولانه یک

آخرین پادشاه افشاریان -> شاه اسماعیل
آلت نوازندگی -> ساز
آلوی کوهی -> نلک
ابتدا -> بدو
از قمرهای مشتری -> یو
اسب خالدار -> ابرش
اندازه -> سایز
باد گرم تابستان -> بارح
به دنیا آوردن -> زادن
بیمار -> ناخوش
بیماری -> دا
پاداش خوبی -> اجر
پافشاری کننده -> سمج
پایان نامه -> تز
پرنده زیبا -> قو
پسوند محافظت -> بان
پهلوان -> یل
پول نقد -> وجه
تلخ -> مر
جام سقراطی -> شوکران
چند ایل -> ایلات
خواهش ها -> امیال
در امان بودن -> امنیت
دستگاه گیرنده امواج صوتی -> رادیو
رمق -> نا
زیرک -> رند
ستاره دنباله دار -> هالی
سحرآمیز -> جادویی
سخت تر -> اشد
سخن جویده جویده -> من من
سخن منظوم -> شعر
سرشوی گیاهی -> سدر
سعی -> جد
سم خورده -> مسموم
شاگرد مدرسه -> دانش آموز
شعله آتش -> آلاو
شگفتا -> عجبا
شهر آرزو -> آمل
ظرف آزمایشگاهی -> آرلن
غار نبوت -> حرا
فرمان خودرو -> رل
فصل بهار -> ربیع
ماه کامل -> بدر
ماهی فروش -> سماک
مجموعه عکس -> آلبوم
مذکر -> نر
مرد خودپسند -> اشم
مطلع و آگاه -> باخبر
معاون هیتلر -> هس
میل و هوس شدید -> ویر
ناخدای ناو -> ناوبر
نام پادشاه توران -> افراسیاب
نام مردانه -> بهزاد
نت چهارم -> فا
نفرین -> لعن
نمایش حوادث گذشته در فیلم -> فلاشبک
نوشت افزار -> لوازم التحریر
نیاز -> حاجت
کاخ موزه شمال تهران -> سعدآباد
کانون دایره -> مرکز
کشتی خشن -> کج
کفش چهارپایان -> سم
یار ماسه -> شن
یگانه -> احد