جواب مرحله 121 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 121 جدولانه یک

جواب مرحله 121 جدولانه یک

از پوشاک بانوان -> تاپ
از سبزیجات -> تره
ازدواج موقت -> صیغه
افترا -> تهمت
بگومگو -> یکی به دو
پاداش -> جایزه
پایتخت بلژیک -> بروکسل
پایتخت قزاقستان -> آستانه
پرنده کوچکتر از گنجشک -> فنج
پوشاک پا -> جوراب
پیدایش -> ظهور
پیش شماره -> کد
پیشرفتگی خشکی در دریا -> دماغه
ترس و هراس -> باک
جدا -> سوا
جدا کردن دو چیز از هم -> فک
چیز -> شی
حرف دهن کجی -> ی ی
حرف همراهی -> با
حرف یونانی -> بتا
حیوانات بارکش -> دواب
خارج ورزشی -> اوت
خریدن -> شرا
خشکاندن آب زمین -> زه کشی
دارای رتبه نظامی -> درجه دار
دفعه -> بار
رود شمال خوزستان -> دز
روش و قاعده -> متد
زمان بی آغاز -> ازل
ساختمان و سازنده اش -> بنا
ساعی -> کوشا
شرافتمند -> باشرف
فطری نیست و از راه سعی و کوشش بدست آمده -> اکتسابی
فلز رسانا -> مس
فیلمی با بازی ابوالفضل پورعرب -> دو روی سکه
فیلمی با بازی نیکول کیدمن -> کوهستان سرد
قسمت -> بخش
قوم شمال شرقی -> ترکمن
قیافه -> تیپ
ماچ کردن -> بوس
مسکن -> آرامبخش
مصر -> سمج
نامی مردانه -> ساسان
نوعی بازی و ورزش -> فوتبال دستی
نوعی عارضه چشمی -> آستیگماتیسم
نوعی کیک اسفنجی -> رولت
نوکر -> چاکر
وحشی -> دب
ویتامین جدولی -> کا
کاریز -> قنات
کاهن -> قس
کسادی بازار -> رکود
کشور گازی -> بوتان
کوچک -> که
کیسه کش -> دلاک
یک -> الف