جواب مرحله 117 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 117 جدولانه یک

جواب مرحله 117 جدولانه یک

آزادی و نجات -> رهایی
ارسال -> فرستادن
از استان ها -> لرستان
از اندام های درون یاخته -> لیزوزوم
از توابع کوه دشت -> گراب
از حروف یونانی -> کاپا
از شاگردان ابن سینا -> بهمن یار
از شهرهای پرتغال -> گیمارس
از گل ها -> نیلوفر
اشاره -> ایما
بازیگر فیلم هالک -> اریک بانا
بیخ -> بن
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
پای افزار و کفش -> لکا
پسوند نسبت -> ین
پنهان داشتن -> کتم
تازه ترکی -> ینی
تدارک شده -> مستدرک
ترکیب زرد و قرمز -> نارنجی
تهیه شده در خانه -> خانگی
تیم فوتبال انگلیس -> آرسنال
جامه یک لا و بی آستر -> یکتایی
جدا -> سوا
چاق فرنگی -> فت
حرف گزینش -> یا
حرف هشتم لاتین -> اچ
حس بویایی -> شم
حیله گران -> رنود
خانم -> بانو
خدای هندی -> براهما
دور دهان -> نس
رئیس جیمز باند -> ام
راضی و شادمان -> خوشنود
راننده -> شوفر
زهراگین -> سمی
سرزمینی در شمال هند -> کشمیر
سرشماری -> آمار
سرو کوهی -> سندروس
شاه مغول -> قاآن
شهری در لرستان -> ازنا
شهری در کرمان -> راور
شکاف -> درز
صمیمی -> یکدل
ضرورت -> لزوم
طبیعی و معمولی -> نرمال
غار بعثت -> حرا
فرو بردن دو چیز درهم -> ادغام
فرودگاهی در ژاپن -> ناریتا
فوتبالیست فرانسوی -> سمیر نصری
فیلمی با بازی اریک بانا -> پاییز مرگ
قسمتی از پا -> ران
قلم تخته سیاه -> گچ
گریه با سوز و گداز -> زاری
گل ته حوض -> لای
گوشه ورزشی -> کرنر
گیاه مرداب -> نی
لازم بودن -> وجوب
ماشین حمل مایعات -> کانتینر
مانند این -> چنین
محله و برزن -> کوی
منفعت -> سود
میان و وسط -> لا
هر چیز سفت و محکم -> چغر
همان کافی است -> وس
وقت و موقع -> هنگام
کاشف هیدروژن -> کاوین
کاویدن -> ور رفتن
کلام تنفر -> اف
کم رسیدن خون به بخشی از بدن -> ایسکمی
یاری کننده -> فریاد رس
یازده -> ا ا