جواب مرحله 115 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 115 جدولانه یک

جواب مرحله 115 جدولانه یک

آب دهان -> خیو
آفرین خودمانی -> ایول
آلت موسیقی -> ساز
از اجزای آجیل -> بادام
از دست دادن ارزش -> از سکه افتادن
اشخاص -> افراد
بهانه -> اتو
بی ارزش -> بی بها
پست ، فرومایه -> فرودست
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
پسوند شباهت -> سا
پول خارجی -> ارز
تریاک -> افیون
تکواژه وابسته پایان واژه -> پسوند
تیم فوتبال ایتالیایی -> آ اس رم
جامه -> پوشاک
جامه دوز -> خیاط
جوانمرد -> راد
چشم پوشی کردن -> نادیده گرفتن
حزب هیتلر -> نازی
خاندان -> آل
خو گرفتن -> انس
دو رویی -> ریا
دویار هم قد -> ا ا
ذخیره غذایی -> آذوقه
رابطه زن و شوهری -> زناشویی
راندن مزاحم -> دک
راه نادرست -> بی راهه
رهاننده -> ناجی
رودی در جنوب -> دز
روز جشن -> عید
زمان بی آغاز -> ازل
زمان تولد -> میلاد
زمستان -> شتا
زندگی کردن -> زیستن
زود -> فوری
زیرک -> رند
ساز تیره -> تار
سازی مانند کمانچه -> سارنگ
شخص پر از نیرنگ -> هفت خط
شش -> ریه
شهری در آلمان -> ینا
شهری در استان یزد -> میبد
صد سال -> قرن
عتیقه -> آنتیک
غذای ساده -> آش
قهرمان جام جهانی آخیر -> آلمان
قوای نظامی یک کشور -> ارتش
گوسفند ماده -> میش
گوشت ترکی -> آت
گوشه گیر -> منزوی
گیر نشده -> گی
لنگه بار -> تا
مجاز از چیز بسیار پیچیده -> هزارتو
محل پرستش بت -> بت خانه
مردمک چشم -> باهک
مستقل از دولت مرکزی -> خود مختار
مشهور -> بلند آوازه
مهربان -> دلسوز
مهمانخانه بزرگ -> گراند هتل
موافق و سازگار -> مناسب
نابود -> متلاشی
نوعی رنگ نقاشی -> آبرنگ
نوعی فراورده گوشتی -> سوسیس
نویسنده ایرلندی -> شاو
نیستی -> فنا
همگان -> عام
هنگام -> آوان
کتاب لغت -> قاموس
کدو -> آج
کشور آفریقایی -> گابن
یار پت -> مت