جواب مرحله 110 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 110 جدولانه یک

جواب مرحله 110 جدولانه یک

آیه مشهور سوره بقره -> آیت الکرسی
ابتدا -> بدو
اثر امیر حسین چهل تن -> چیزی به فردا نمانده است
ادب آموخته -> مؤدب
از خواهران برونته -> آن
از ماه های سریانی -> نیسان
از مواد آرایشی -> روژ
اصلاح و درست کرداری -> بسامانی
اعدام نظامی -> تیرباران
باغ شداد -> ارم
برچسب -> لیبل
بهتر و برتر -> ارجح
بی اندازه -> بی حساب
پوستین -> وت
پیمودن -> طی
تأخیر -> دیرکرد
تکرار حرف -> ب ب
جوی خون -> رگ
چهار من تبریزی -> ری
چهارپایان -> بهایم
چیره شدن -> تسلط
حاکم -> فرمانروا
حرارت و گرمی -> تاو
حرف پوست کنده -> رک
حرف تردید -> یا
خانه کوچک -> آلونک
خورش گوشت و رب انار -> فسنجان
دار الایتام -> یتیم خانه
درخت تسبیح -> یسر
رام -> اهلی
رمیدن ، ترس -> رمش
رهرو -> سالک
رود آرام -> دن
سالی که در آنیم -> امسال
شمارگان -> تیراژ
شهر سینمایی فرانسه -> کن
شهر کهکیلویه و بویر احمد -> دوگنبدان
صورت -> رو
صورتی همچون گل دارد -> گلرخ
عامل وراثت -> ژن
فصل گل و بلبل -> بهار
فن آوری -> تکنولوژی
گاز سمی زرد رنگ -> کلر
گذرگاهی از میان کوه -> تونل
گردش کودکانه -> ددر
گیلم -> زیلو
مسیر رو به پایین -> سراشیب
موجود نامرئی -> جن
نوزاد سگ -> توله
نوشتن با ماشین تحریر -> تایپ
همراه هاردی -> لورل
واحد اختلاف پتانسیل -> ولت
واحد تنیس -> ست
وسعت و گشادگی -> پهنی
وی -> او
کابوی خوش شانس -> لوک
کمال مطلوب -> ایده آل
کیسه مسافرت -> توبره
یک دنده -> لج
یک ششم -> دانگ