جواب مرحله 104جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 104جدولانه یک

جواب مرحله 104جدولانه یک

آشکار و واضح -> مبرهن
اثر آلودگی -> لکه
اثر عبدالحسین زرین کوب -> دو قرن سکوت
از استان ها -> قزوین
از چهار عمل اصلی -> ضرب
اسم -> نام
امکان اتفاق در آینده نزدیک -> قریب الوقوع
بارها -> مکررا
بلند و شیوا -> رسا
بله بی ادبانه -> ها
پشه -> سارخک
تاوان -> تقاص
تاکنون -> هنوز
توهین کردن -> اهانت
چوب گردن گاو شخم زن -> یوغ
خاک -> تراب
خدمتکار -> دادا
خوراکی از سیب زمینی -> کوکو
درمانده و گرفتار -> زابراه
دست به دامان شدن -> توسل
دعوت کننده -> داعی
دوستی -> ود
دیوار بلند و محکم -> ترا
ذره باردار -> یون
زادگاه رازی -> ری
سست اراده -> ضعیف النفس
شایسته -> بسزا
شبانگاه -> مسا
شهر آذربایجان غربی -> خوی
طایفه -> قبیله
عقل -> خرد
فلز سرچشمه -> مس
فیلم معروف جیمز کامرون -> تایتانیک
قله زاگرس -> دنا
قول و قرار -> وعده
گرانی -> تورم
گستره آبی پهناور -> اقیانوس
گوش ماهی -> صدف
گیاهان تیره گندمیان -> غلات
لق بهشت -> برین
مخترع تلفن -> بل
مداخله بی جهت -> فضولی
مهربان -> رئوف
مکان ورزش های باستانی -> زورخانه
نفرت دارنده -> نافر
نوبت بازی -> داو
نوعی مثلث -> قائم الزاویه
نیمه صدای گریه -> هق
واحد نظامی -> رسد
ورزش رزمی ژاپن -> جودو
وسنی -> هوو
کشور اروپایی -> کرواسی
کلام دعوت به سکوت -> هیس