جواب مرحله 101 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 101 جدولانه یک

جواب مرحله 101 جدولانه یک

آروغ -> رغ
آشپزخانه -> اوپن
آشوب و بی نظمی -> بلبشو
آمیب درهم -> یبما
اثر جمال زاده -> یک بود یکی نبود
از رو اندازها -> پتو
اساس و ریشه -> بن
استوار -> راسخ
اشاره به نزدیک -> این
اندازه صدای سیستم صوتی -> ولوم
اهل کوفه -> کوفی
برگه -> فیش
بوی ماندنی -> نا
پهلوان -> یل
تازه و جدید -> نو
تصدیق انگلیسی -> یس
جسم کروی -> گوی
جلودار -> یساول
جوابش هوی است -> های
حکم و فرمان خان -> یرلیغ
خالص و بی غش -> سارا
خلوت نشین -> گوشه گیر
خوراکی از مرغ و گوشت و غیره -> زرشک پلو
خوش و زیبا -> وش
خیار دشتی -> بک
داستانی ، افسانه ای -> رمانتیک
دفترچه حساب های خرده ریز -> دستک
دهان عرب -> فم
دوستی -> حب
دید -> ویو
رنگ آسمانی -> آبی
شکل و صورت -> شمایل
ضرورت و لازم -> بایست
طوفان -> دومان
عمیق -> گود
فیلم فرانسیس فورد کوپولا -> دراکولای براماستوکر
گرانمایه -> فاخر
گناه و کار زشت -> فحشا
لو دادن دوستان -> آدم فروشی
ماهی کنسروی کوچک -> ساردین
مرغ می رود -> جا
معتدل در رفتار -> میانه رو
منفرد -> تک
نسخه برداری کردن -> رونویسی
نماهنگ -> کلیپ
نوازنده -> رامشی
نوعی نوشابه گازدار -> لیموناد
هنوز بیگانه -> یت
وسیله ورزشی -> توپ