جواب مرحله 90 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 90 جدولانه یک

جواب مرحله 90 جدولانه یک

آب دهان -> تف
آشنا به رسوم همگانی -> اجتماعی
آقا -> سید
ابزار بنایی -> ماله
ارائه ذوق و خلاقیت -> هنرمندی
از پرندگان -> قمری
از مد افتاده -> دمده
استخوان های پشت -> صلب
انقلابی کوبا -> مارتی
با -> آش
بازدارنده -> مانع
بازیگر فیلم بزرگ مرد کوچک -> پویا امینی
برگشتن -> واپس آمدن
بی حمیت -> ریشمال
پدر شعر نو -> نیما
پرستیدن -> تاله
پروردگار عالمیان -> خدا
پوست کنده -> رک
پوشاک -> البسه
پیروی کردن -> تبع
پیشرفته ، رشد کرده -> مترقی
جاده هموار و شن ریزی شده -> شوسه
جدایی -> هجر
چرم براق -> ورنی
حرف ندا -> ای
حفاظ پله -> نرده
خانه -> خان
خرخاکی -> هدبه
خوراک بعد از غذا -> دست (دسر)
داستان -> فسانه
درخت زبان گنجشک -> ون
دشنام دادن -> سب
راهی -> عازم
زود باور -> هالو
زیر پا مانده -> له
ژرفا -> عمق
سیاست مدار اتریشی -> مترنیخ
صدای ترس آور -> پخ
صومعه -> دیر
طرفدار -> هوادار
عدد اول -> یک
علت -> دلیل
فلز پرمصرف -> آهن
قصه گو -> افسانه سرا
گندم گون -> اسمر
لاغر -> هزیل
لبریز و لبالب -> سرشار
مارچوبه -> هلیون
ماه کم حرف -> مه
مخفف شاه -> شه
مزدور -> اجیر
مستی -> سکر
مشایعت -> بدرقه
معلوم -> مشخص
مقابل ویران -> آباد
مهراس -> هیون
نت سوم -> می
نشانه بیماری -> تب
نمودن ، نشان دادن -> ارائه
نوعی ساز سیمی -> هارپ
نوعی گل -> بنفشه
نیم صدای سگ -> وق
هر دو -> هم
همان شتر است -> اشتر
همراه سیم -> زر
واحد نظامی -> تیپ
کچل -> کل
کشور گاندی -> هند
کشور مبارک -> یمن
کفش ، پای افزار -> لخا
کنوز -> گنج ها
کوبیدن -> دق
یارانه -> سوبسید
یازده -> ا ا
یک دهم -> دسی