جواب مرحله 87 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 87 جدولانه یک

جواب مرحله 87 جدولانه یک

آواز دهنده -> هاتف
اثر صادق چوبک -> عروس فروشی
از انواع بازی -> فکری
از خواهران برونته -> آن
از مواد دارویی -> سرم
الماس تراش داده شده -> برلیان
اهل جهنم -> دوزخیان
بارها -> کرات
باغ و بوستان -> پردیس
بنیان گذار مبارزه بدون خشونت -> گاندی
به لباس کسی درآمده -> متلبس
بیهوشی -> غش
پایان نامه -> تز
پسوند شباهت -> سا
تحریک کننده -> محرک
جام ورزشی -> کاپ
حیوان با وفا -> سگ
دور کردن و راندن -> تبعید
رهن -> گرو
رود آرام -> دن
رویداد -> ماوقع
زرافه -> شتر گاو پلنگ
زنجیر بر گردن -> قلاده
زکام -> گریپ
سخت و دشوار -> شاق
سفید ترکی -> آق
شتر بی کوهان -> لاما
صاحب زن و فرزند -> عیالوار
صورت حساب -> سیاهه
عرق روسی -> ودکا
عزیز است غنیمت شمریدش صحبت -> گل
عزیز عرب -> ام
عشق فرنگی -> لاو
علام بالای حرف -> فتحه
فایده -> سود
فرود آینده -> متنزل
فریاد شادی -> هورا
فیلم مارتین اسکورسینوی -> گرگ وال استریت
قلعه و حصار -> بارو
گشایش دهنده -> واسع
لقب پادشاه ترکستان -> خاقاق
مد روز -> باب
می دهند و رسوا می کنند -> لو
نگاه خیره -> زل
نمایش با ساز و آواز -> اپرا
نومیدی -> یاس
کمبودش باعث گواتر می شود -> ید
کمک کننده -> یاور
یار مت -> پت