جواب مرحله 86 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 86 جدولانه یک

جواب مرحله 86 جدولانه یک

آزرده و مجروح -> افگار
آهنگ نظامی -> مارش
ابر نزدیک زمین -> مه
اثر امیر عشیری -> شبح گرگ
اثر فهیم رحیمی -> ماندانا
اذان می گوید -> مؤذن
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بدین جهت -> لذا
پایه و ستون -> رکن
پزشک اتاق عمل -> جراح
تازیانه -> شلاق
تکبر -> فیس
جالیزی تنبل -> کدو
چهار نعل رفتن اسب -> یورتمه
دارای اصلی و نصب -> والاتبار
راز -> سر
راندن و دفع -> ذب
روییدن و پرورش یافتن -> نشو
ریسمان -> نخ
زشت و مهیب -> انر
سازگاری کردن -> وفاق
سایه -> نش
سرمایه جاودانی -> کار
شالوده -> بنیان
شهر سیستان و بلوچستان -> ایران شهر
شیر درنده -> هماس
فاتح رومی -> اسکندر
فیلم کلینت استوود -> نابخشوده
قوت لا یموت -> نان
لقب اشراف انگلیس -> لرد
مادر -> ام
مادر باران -> ابر
مانع -> سد
مایه آبادانی -> آب
محکم و استوار -> متین
مدل -> مانکن
معاون دادستان -> دادیار
مفصل و با شرح جزئیات -> با آب و تاب
ممانعت از پیشرفت کار -> کارشکنی
نادانی -> جهل
نارس -> کال
نترس -> بیباک
نخست -> اول
نرخ -> بها
نرخ بازاری -> فی
نگاه کوتاه -> نگه
هنوز انگلیسی -> یت
وال -> بالن
وسیله -> آلت
وسیله رمال -> رمل
ویتامین انعقاد خون -> کا

powerbank