جواب مرحله 39 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 39 جدولانه دو

جواب مرحله 39 جدولانه دو

استوار -> پا بر جا
ایوان -> رواق
بی اعتنا و بی بند و بار -> لا قید
توش و توان -> یال و کوپال
چاق و فربه -> پروار
زیر پا ماندن -> له شدن
سنگریزه -> ریگ
شامه نواز -> بو
شرمگاه -> عورت
شهر ایران و آمریکا -> میامی
نت مخمور -> می
نفع -> بهره
نهاد -> سرشت
نیا -> جد
واحد دما -> سانتی گراد
ول -> رها
کشور آمریکای شمالی -> باهاما
کوچکتر -> که