جواب مرحله 38 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 38 جدولانه دو

جواب مرحله 38 جدولانه دو

آسودگی -> رفاه
آماج -> نشانه
اثر امیر عشیری -> رد پای یک زن
از ماه های سریانی -> حزیران
پایتخت کیپ ورد -> پرایا
دادگستری قدیم -> عدالت خانه
دفاع نظامی -> پدافند
زمین آماده کشت -> آیش
ساز مولانا -> نی
سرمای درهم -> سمرا
سیاره زحل -> کیوانا
شراب -> باده
ضمیر بیگانه -> یو
عدد ماه -> سی
گوشت را بدان کشند -> سیخ
نخ بافتنی -> کاموا
نیم تنه مردانه -> کت
کمپ -> اردو