جواب مرحله 37 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 37 جدولانه دو

جواب مرحله 37 جدولانه دو

آماده کردن سپاه -> لشکرآرایی
اثر آگاتا کریستی -> تله موش
از بین رفتن -> زوال
به صورت دوره ای -> ادواری
پشت سر هم و به تناوب -> نوبتی
تیرگی رابطه -> کدورت
خانه کوچک -> آلونک
درخت زبان گنجشک -> ون
دست به یقه شدن -> گلاویز شدن
زر ناخالص -> شهروا
سرشوی گیاهی -> سدر
عدد اول -> یک
فرا گرفتن -> شمول
فنا -> هلاک
نشانه فریب بیابان -> سراب
نیم صدای زنبور -> وز
وسنی -> هوو
ویتامین انعقاد خون -> کا