جواب مرحله 36 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 36 جدولانه دو

جواب مرحله 36 جدولانه دو

اثر دهخدا -> امثال و حکم
بر یک منوال -> یکنورد
به سمت پایین -> فرو
تخت روان -> کجاوه
چرم دباغی شده -> مدهون
چندین ثانیه -> ثوانی
حفر کنندگان -> حوافر
درون دهان -> کب
دریای متلاطم -> مواج
دلسوز -> غمخوار
سزاوار -> روا
عضو سپاه -> لشکری
فامیل -> خویشاوند
ناخوش تر -> آنکر
هوای وطن داشتن -> غریبی کردن
یار برهمن -> رای