جواب مرحله 35 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 35 جدولانه دو

جواب مرحله 35 جدولانه دو

آزمایشگاه -> لابراتوار
آلت رگ زنی -> نیشتر
آن -> دم
بدبوی پر خاصیت -> سیر
بیگانگان -> اجانب
حرف فاصله -> تا
خودخواهی و خودپسندی -> منیت
دست بر قضا -> اتفاقا
راست و برافراشته -> هج
ریشه -> بن
شیطان و اهریمن -> خناس
گرفتگی زبان -> تاتا
ماشین -> خودرو
مرده -> متوفی
مرسوم کردن -> جا انداختن
نرمی و نازکی -> رقت
هادی -> راهنما
همنام -> آداش