جواب مرحله 34 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 34 جدولانه دو

جواب مرحله 34 جدولانه دو

از تقسیمات نظامی -> یگان
از علوم -> نانو
اندرون دهان -> نج
بم ترین صدا در موسیقی -> باس
پایتخت فراری -> رم
توانایی -> یارگی
تکاور -> کماندو
جان نثار -> فدا
خراب -> ویران
روشنایی ها -> انوار
زننده -> ضارب
شتر گاو پلنگ -> زرافه
شمیم -> بو
عضو رونده -> پا
فوتبالیست فرانسوی -> کریم بنزما
مسئول اجرایی کشور -> رییس جمهور
نوعی کفش راحتی -> سرپایی
کشور آفریقایی -> بنین