جواب مرحله 33 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 33 جدولانه دو

جواب مرحله 33 جدولانه دو

اثر پائولو کونیلیو -> بریدا
اثر هرمان هسه -> گرگ بیابان
بسیار گران قیمت -> بی بها
تیر پیکاندار -> یب
جواب های -> هوی
دایره المعارف -> فرهنگ نامه
دست عرب -> ید
دوباره -> از سر
ریسمان -> رسن
علم پزشکی -> طب
مانند -> شبیه
مجرای خون -> رگ
محصول آتشفشان -> گدازه
مسیر حرکت سیارات -> مدار
مشتری -> خریدار
منع کننده -> ناهیه
موسیقی نظامی -> مارش
کشف مادام کوری -> رادیوم