جواب مرحله 32 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 32 جدولانه دو

جواب مرحله 32 جدولانه دو

آزمند -> طماع
اثر شاتوپریان -> رنه
تو در تو -> لابلا
خطوط موازی و نزدیک به هم در طراحی -> هاشور
خوش گذران -> عیاش
دانه خوشبو -> هل
دختر زن از شوهر سابق -> ربیبه
صفه و ایوان -> بهو
طول عمر -> سن
فرسوده -> کهنه
فرشتگان -> ملایکه
فیلمی از وودی آلن -> چهره مشهور
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> دالاهو
موبایل -> تلفن
نیروی محافظ انسان در اوستا -> فروهر
نیز -> هم
واحد سطح -> آر
وسیله آراستن -> زیور