جواب مرحله 31 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 31 جدولانه دو

جواب مرحله 31 جدولانه دو

آرام و بدون دغدغه -> ریلکس
اثر جمال زاده -> تلخ و شیرین
از بیماری های عفونی -> کزاز
از حروف یونانی -> آلفا
از گناهان کبیره -> زنا
از نقوش قالی و کاشی -> ختایی
بازیگر فیلم شام آخر -> ثریا قاسمی
بخل -> شح
خانه بیلاقی -> ویلا
روشنایی اندک -> سو
زن شرعی مرد -> حلیله
سری و پنهانی -> نهانی
لاجوردی -> نیل فام
مرتع و چراگاه -> علفزار
معدن -> کان
همان چوق است -> چق
همراه فراوان -> فت
واحدی در طول -> اینچ