جواب مرحله 30 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 30 جدولانه دو

جواب مرحله 30 جدولانه دو

از اجزای خودرو -> لنت ترمز
از اقوام -> دایی
بی مروت -> نالوتی
پاک شدن -> طهر
پایان -> انتها
خلاصه کلام -> فی الجمله
خواهش های نفسانی -> امیال
روی هم جمع شده -> متراکم
روییدن گیاه -> نبت
ماه خارج -> اوت
معدن -> کان
مفصل و با شرح جزییات -> با آب و تاب
میخ چوبی -> وتد
نقش هنرپیشه -> رل
کلروفیل -> سبزینه