جواب مرحله 28 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 28 جدولانه دو

جواب مرحله 28 جدولانه دو

ابزار شکسته بندی -> آتل
از همه طرف -> همه جانبه
باریک بینی -> دقت
بازیگر فیلم لج و لجبازی -> سحر قریشی
باطراوت -> شاداب
باطل گفتن -> بیهودن
بزرگ داشتن -> احترام
بی آن گنج میسر نشود -> رنج
تیم فوتبال انگلیسی -> تاتنهام
حیوان خوش خواب -> خرس
خوراک طیور -> دان
صنف و رده -> راسته
لباس کوتاه -> نیم تنه
نیک بودن و نیکو گشتن -> جودت
یکدندگی -> لج